Generelle avtalevilkår for salg of levering - Promotiv / Clipper B.V.

PDF Generelle avtalevilkår for salg of levering - Promotiv / Clipper B.V.

Artikkel 1 Definisjoner

Følgende definisjoner (hvor entall også skal bety flertall) anvendes i disse Generelle avtalevilkår:

1.1 "Tilbud": Tjenester og/eller produkter tilbudt av PROMOTIV/CLIPPER, som kan kvalifisere som ensidige rettshandlinger om tilbud i henhold til meningen i paragraf 6:217 i den nederlandske sivillovbok.

1.2 "Aksept": klientens aksept av tilbudet fra PROMOTIV/CLIPPER, som kan kvalifisere som den ensidige rettshandling av aksept i henhold til meningen i paragraf 6:217 i den nederlandske sivillovbok, med den følge at kontrakten inngår i henhold til paragraf 6:217 i den nederlandske sivillovbok. Aksepten trenger ikke være i skriftlig form.
1.3 "Generelle avtalevilkår": den nyeste versjonen av gjeldende Generelle avtalevilkår for salg og levering for PROMOTIV/CLIPPER .

1.4 "Dag": kalenderdag.

1.5 "Tjeneste": de tjenester som tilbys eller leveres av PROMOTIV/CLIPPER inkludert råd.

1.6 "Fra fabrikk": PROMOTIV/CLIPPER skal levere fra lager/fabrikk. Klienten er ansvarlig for logistikken fra det øyeblikk levering er foretatt fra fabrikken (i samsvar med Incoterms 2010). Risikoen med hensyn til produktene skal gå over på det tidspunktet
1.7 "PROMOTIV/CLIPPER": CLIPPER B.V., aktiv i Norge under foretaksnavnet ‘PROMOTIV’ leverandør av forretningsgaver og reklameartikler, oppført i handelsregisteret i det nederlandske handelskammer under nummeret 17066767, eller ethvert selskap tilknyttet dette.

1.8 "Incoterms": internasjonale leveringsvilkår (International Commercial Terms) utformet og publisert av Det internasjonale handelskammer (ICC) den globale forretningsorganisasjonen. Tilgjengelig på: www.iccwbo.org. Den nyeste utgaven av Incoterms, publisert av ICC, er avgjørende for forklaringen av forretningsvilkårene i disse Generelle avtalevilkårene og kontrakten.

1.9 "Instruksjon": en instruksjon eller ordre gitt av klienten til PROMOTIV/CLIPPER angående levering av produkter og/eller tjenester som tilbys av PROMOTIV/CLIPPER.

1.10 "Klient": den juridiske eller fysiske person som gir en instruksjon eller ordre til PROMOTIV/CLIPPER, eller aksepterer deres tilbud angående levering av produkter og/eller tjenester som tilbys av PROMOTIV/CLIPPER.
1.11 "Kontrakt": kjøpekontrakt og/eller kontrakt for verksleie og/eller leverandøravtale og/eller fjernsalgsavtale inngått mellom partene.

1.12 "Fjernsalgsavtale": en kontrakt hvor enebruk anvendes for en eller flere teknologier for fjernkommunikasjon innenfor rammen av et system organisert av PROMOTIV/CLIPPER for fjernsalg av produkter og/eller tjenester, uten partenes fysiske tilstedeværelse, opp til og inkludert det øyeblikk kontrakten inngås.

1.13 "Parene": PROMOTIV/CLIPPER og klienten.

1.14 "Produkt": forretningsgaver som tilbys eller leveres av PROMOTIV/CLIPPER og andre varer og artikler som tilbys av PROMOTIV/CLIPPER, inkludert kreative uttrykk.

1.15 "Skriftlig": via post eller epost.

Artikkel 2 Anvendelighet

2.1 Disse Generelle avtalevilkårene gjelder alle tilbud som avgis av PROMOTIV/CLIPPER, deres pristilbud, ordrebekreftelser, applikasjoner, alle forhandlinger mellom PROMOTIV/CLIPPER og klienten, og for alle kontrakter som er eller vil bli inngått med klienten, samt for gjennomføringen av dem. Disse Generelle avtalevilkår gjelder også for alle tredjeparter som engasjeres av PROMOTIV/CLIPPER.

2.2 Klienten bekrefter å ha mottatt en kopi av disse Generelle avtalevilkår - i papirutskrift eller digitalt - fra PROMOTIV/CLIPPER ikke senere enn det tidspunkt kontrakten ble inngått.

2.3 Hvis fjernsalgsavtalen blir inngått elektronisk, skal teksten i de Generelle avtalevilkårene gjøres tilgjengelig for klienten elektronisk, før fjernsalgsavtalen inngås, på en slik måte at klienten lett kan lagre den på en varig databærer.

2.4 Alle bestemmelser som avviker fra disse Generelle avtalevilkår skal bare være bindende for PROMOTIV/CLIPPER etter skriftlig godkjenning fra PROMOTIV/CLIPPER og utelukkende for den kontrakten som den nevnte godkjenningen gjelder for. De andre bestemmelsene i disse Generelle avtalevilkårene skal bestå med full gyldighet og effekt.

2.5 Klientens henvisning til anvendeligheten av deres egne Generelle avtalevilkår vil herved uttrykkelig forkastes av PROMOTIV/CLIPPER, med mindre slike vilkår - på grunnlag av vurderinger av de enkelte tilfeller - er blitt uttrykkelig avtalt i skriftlig form.

2.6 PROMOTIV/CLIPPER forbeholder seg retten til når som helst å ta opp til fornyet vurdering teksten i disse Generelle avtalevilkårene og skal varsle klienten om eventuelle endringer.

2.7 I tilfelle motstrid mellom teksten i de Generelle avtalevilkår og kontrakten, skal bestemmelsene i kontrakten gå foran.

2.8 Hvis PROMOTIV/CLIPPER på noe tidspunkt ikke (umiddelbart) utøver sine rettigheter etter kontrakten og/eller de Generelle avtalevilkår, skal ikke dette påvirke deres rett og mulighet til å gjøre det i fremtiden ut fra sine egne grunner.

2.9 Hvis noen av bestemmelsene i kontrakten eller i disse Generelle avtalevilkårene synes å være ugyldige, skal de øvrige bestemmelsene i kontrakten og de Generelle avtalevilkårene fortsette å gjelde fullt ut. Partene skal deretter konsultere med hverandre for å komme til enighet om en ny bestemmelse til erstatning for denne, og denne bestemmelsen bør så langt som mulig være i samsvar med formålet og det egentlige innhold i den ugyldige eller annullerte bestemmelsen.

2.10 Hvis PROMOTIV/CLIPPER inngår kontrakter med klienten mer enn én gang, skal de nåværende Generelle avtalevilkår gjelde for alle etterfølgende kontrakter, uavhengig av om de (igjen) uttrykkelig er blitt erklært anvendelige og/eller PROMOTIV/CLIPPER (igjen) har rettet seg etter dens plikt til offentliggjøring.

Artikkel 3 Tilbud og kontrakter

3.1 Alle tilbud fra PROMOTIV/CLIPPER, inkludert prislister, brosjyrer og annen informasjon levert med dem fra PROMOTIV/CLIPPER, i noen som helst form, er gjenstand for bekreftelse fra PROMOTIV/CLIPPER.

3.2 Hvis et tilbud som er gjenstand for bekreftelse blir akseptert av klienten, skal PROMOTIV/CLIPPER ha rett til å tilbakekalle tilbudet innen 2 dager etter mottak av aksept.

3.3 Bilder, kataloger, tegninger, prislister, brosjyrer og videre informasjon gitt til eller av PROMOTIV/CLIPPER er gjenstand for endringer uten krav til forutgående varsel og vil ikke være bindende for PROMOTIV/CLIPPER.

3.4 PROMOTIV/CLIPPER forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktene som fremvises i kataloger, brosjyrer, på nettsider, osv..

3.5 En kontrakt mellom PROMOTIV/CLIPPER og klienten inngås etter tilbud fra PROMOTIV/CLIPPER og aksept av dette tilbudet fra klienten.

3.6 Alle avtaler, muntlige eller på annen måte, som gjennomføres mellom partene etter at kontrakten er inngått, skal kun bli effektive etter at de er blitt skriftlig bekreftet av begge parter.

3.7 I sammenheng med gjennomføring av kontrakten har PROMOTIV/CLIPPER rett til å engasjere mellommenn eller tredjeparter.

3.8 Avtaler gjennomført med eller forpliktelser påtatt av underordnede av PROMOTIV/CLIPPER, eller mellommenn/eller tredjeparter som er engasjert av PROMOTIV/CLIPPER, skal kun være bindende for PROMOTIV/CLIPPER hvis de har bekreftet disse avtalene eller forpliktelsene skriftlig overfor klienten.

Artikkel 4 Priser

4.1 De priser som oppgis i tilbudet eller de priser som avtales med PROMOTIV/CLIPPER gjelder eksklusive MVA, fra fabrikken, i den valuta som oppgis i tilbudet, og er basert på de kostnadsbestemmende faktorer som gjelder på tidspunktet for tilbudet.

4.2 Prisene på nettstedet til PROMOTIV/CLIPPER er veiledende og gjenstand for endring.

4.3 PROMOTIV/CLIPPER har når som helst rett til å justere prisene på produktene.

4.4 PROMOTIV/CLIPPER har rett til når som helst å bestemme at enkelte varer kun skal leveres på basis av et stipulert minstekvantum.

Artikkel 5 Kanselleringer

5.1 Hvis klienten kansellerer bestillingen i samsvar med kontrakten, helt eller delvis, skal klienten være forpliktet til å kompensere PROMOTIV/CLIPPER for alle kostnader (klargjøringskostnader, bestillinger fra tredjeparter, oppbevaring, provisjoner, osv.) som med rimelighet er pådratt med sikte på å gjennomføre kontrakten, uten skade for PROMOTIV/CLIPPER sin rett til full kompensasjon på grunn av tapt fortjeneste, samt enhver annen skade eller tap som oppstår på grunnlag av kanselleringen.

5.2 Kansellering fra klienten må avgis skriftlig til PROMOTIV/CLIPPER sin adresse.

Artikkel 6 Rådgivende tjenester og produktutvikling

6.1 PROMOTIV/CLIPPER skal etter beste evne og kunnskap bestrebe seg på å representere klientens interesser og dersom det er påkrevet opptre i en rådgivende rolle.

6.2 PROMOTIV/CLIPPER skal bestrebe seg på å behandle alle opplysninger som gjøres tilgjengelig fra klientens side som strengt konfidensielle, også etter at forholdet er avsluttet. Klienten er på sin side forpliktet til å bevare taushet med hensyn til alle opplysninger som klienten blir kjent med angående forretningene til PROMOTIV/CLIPPER, deres produkter og/eller tjenester.

6.3 I tilfelle en kontrakt for produktutvikling, råd angående reklameprodukter som skal benyttes, råd angående kreative konsepter, pristilbud for omfattende prosjekter med trykte eller ikke-trykte produkter, nasjonal eller internasjonal markedsundersøkelse om spesifikke produkter eller produktforespørsler etter produkter som ikke er spesifisert av PROMOTIV/CLIPPER, skal klienten i alle tilfeller som ikke resulterer i faktisk levering av produkter fra PROMOTIV/CLIPPER - være forpliktet til å betale for det arbeid som utføres av PROMOTIV/CLIPPER i samsvar med den timesats som avtales mellom partene eller, i fravær av slik avtale, den vanlige sats som brukes av PROMOTIV/CLIPPER.

Artikkel 7 Inspisering av produkter

7.1 Hvis inspeksjoner er blitt avtalt med klienten, skal disse inspeksjonene finne sted i samsvar med de avtale inspeksjonsmetoder, inspeksjonsprosedyrer og inspeksjonsperioder, eller slike som med tiden blir avtalt, eller i fravær av slike, i samsvar med PROMOTIV/CLIPPER sine generelle inspeksjonsmetoder, prosedyrer og perioder. Hvis det inntreffer noen forsinkelse på grunn av klientens handlinger, kan leveringsperioden justeres av PROMOTIV/CLIPPER.

7.2 Hvis PROMOTIV/CLIPPER har varslet klienten innen den avtalte fristen, eller i det minste i tide, om dato for inspeksjon, og klienten unnlater å overholde denne invitasjonen inne 14 dager etter datoen for invitasjonen, skal produktene (/tjenestene) anses å være godkjent.

7.3 PROMOTIV/CLIPPER skal gis mulighet til å ta seg av kommentarene og innvendingene til klienten angående inspeksjonen eller testen, før produktene (/tjenestene) kan forkastes eller avvises av klienten. PROMOTIV/CLIPPER må varsles skriftlig av klienten angående eventuelle kommentarer og innvendinger fra klienten med hensyn til produktene (/tjenestene) som leveres etter at inspeksjonen har funnet sted. Hvis noen kommentarer og innvendinger ikke er blitt rapportert skriftlig til PROMOTIV/CLIPPER innen 14 dager etter dato for inspeksjonen, skal produktene (/tjenestene) som leveres anses å være godkjent av klienten.

Artikkel 8 Leveranser og leveringstid

8.1 De spesifiserte leveringsterminene skal aldri anses som endelige tidsfrister, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt. I tilfelle levering ikke skjer i tide, må PROMOTIV/CLIPPER gis skriftlig varsel om mislighold, og det må gis en rimelig tilleggsfrist for å gjennomføre levering på et senere tidspunkt uten å komme i mislighold.

8.2 Leveringsterminen begynner på det siste av følgende tidspunkter:

a. den dag kontrakten inngås

b. den dag PROMOTIV/CLIPPER mottar de nødvendige dokumenter, data, tillatelser, osv. som kreves for gjennomføring av kontrakten

c. den dag PROMOTIV/CLIPPER mottar det neløp som muligens må betales på forskudd i samsvar med kontrakten

d. dagen etter mottak av godkjenningen av trykkorekturen.

8.3 PROMOTIV/CLIPPER forbeholder seg retten til, hvis produktene er spesialprodusert eller montert for klientens skyld, å levere og fakturere maksimalt 10% mer eller mindre enn den mengden som er avtalt.

8.4 PROMOTIV/CLIPPER tillates å sende produktene porsjonsvis, og hver del kan betales separat.

8.5 Med mindre noe annet avtales skriftlig, og uansett tildligere bestemmelser om priser, vil de prisene som inngår i pristilbud fra PROMOTIV/CLIPPER være basert på levering fra fabrikk, lager eller annet oppbevaringssted (fra fabrikk), eksklusive MVA og forsikring.

8.6 Med mindre noe annet avtales skriftlig, skal levering av produktene finne sted fra fabrikk, lager eller annet oppbevaringssted (fra fabrikk Helmond) fra PROMOTIV/CLIPPER. Produktene anses å være levert av PROMOTIV/CLIPPER og å ha blitt akseptert av klienten så snart produktene er tilbudt til klienten og/eller så snart produktene er lastet over på transportmidlene.

8.7 Det tidspunkt artiklene gjøres tilgjengelig for klienten fra fabrikk, lager eller annet oppbevaringssted (fra fabrikk) skal anses som leveringstidspunktet og det tidspunkt risikoen med hensyn til produktene går over fra PROMOTIV/CLIPPER til klienten.

8.8 Hvis klienten nekter å ta imot levering av produktene, skal risikoen for produktene umiddelbart gå over til klienten, og PROMOTIV/CLIPPER kan straks kreve betaling. PROMOTIV/CLIPPER skal oppbevare produktene for egen kostnad og risiko for klienten inntil nærmere beskjed.

8.9 Med mindre noe annet er skriftlig avtalt, skal transport finne sted for klientens regning og risiko, selv om fraktføreren uttrykkelig har bestemt at alle fraktdokumenter må angi at enhver skade og ethvert tap som følge av transporten skal foregå for PROMOTIV/CLIPPER sin kostnad og risiko.

8.10 Med mindre noe annet er skriftlig avtalt, skal PROMOTIV/CLIPPER velge transportmåte og transportmidler etter sitt beste skjønn, men likevel uten å bli erstatningsansvarlig for dette valget. Transportkostnadene skal betales av klienten.

8.11 Levering til en adresse som oppgis av klienten skal bare finne sted hvis partene på forhånd har inngått skriftlig avtale om de involverte tilleggskostnader og avtalevilkår.

8.12 Gjennomføringsmåten for innpakking, transport, forsendelse, osv. skal bestemmes av PROMOTIV/CLIPPER, med mindre partene skriftlig har avtalt noe annet, likevel uten at PROMOTIV/CLIPPER godtar noe erstatningsansvar i denne henseende - uansett om det foreligger obligatorisk forpliktelse til å betale erstatning.

8.13 Hvis PROMOTIV/CLIPPER stiller prøver til disposisjon for klienten, kan klienten returnere prøvene, uskadet og i sin opprinnelige innpakning, innen 14 dager etter mottak, til PROMOTIV/CLIPPER, og deretter skal det sendes kreditnota.

8.14 Hvis PROMOTIV/CLIPPER viser frem eller leverer en modell, en prøve eller et eksempel, skal dette kun være for fremvisningsformål: kjennetegnene for de produkter som skal leveres vil kunne være forskjellig fra prøven, modellen eller eksemplet. Bestemmelsene i artikkel 7 skal gjelde tilsvarende.

8.15 Hvis produktene ikke hentes av klienten etter at leveringstiden har utløpt, skal de oppbevares til rådighet for klienten, og for dennes kostnad og risiko. PROMOTIV/CLIPPER skal ikke stille produktene til disposisjon for klienten før tilleggskostnadene for transport og oppbevaring er blitt betalt av klienten. Hvis produktene ikke hentes av klienten innen 30 dager etter opprinnelig levering, skal PROMOTIV/CLIPPER ha rett til, etter å ha sendt en anmodning, å disponere over produktene eller finne en annen destinasjon for dem. Klienten skal ikke ha valgmuligheten å anlegge sak mot PROMOTIV/CLIPPER i den forbindelse. Alt proveny fra dette skal krediteres klienten etter fradrag for tilknyttede kostnader, uten skafe for PROMOTIV/CLIPPER sin rett til å kreve full betaling av den avtalte prisen.

Artikkel 9 Levering av trykte produkter

9.1 Hvis kontrakten knytter seg til salg og levering av produkter som er spesialprodusert eller montert for klientens skyld, skal klienten være forpliktet til og ansvarlig for levering av umiddelbart reproduserbare materialer, inkludert logoer, av god kvalitet.

9.2 PROMOTIV/CLIPPER er kun forpliktet til på forhånd å sende trykkorrektur for godkjenning til klienten, hvis dette er blitt fastsatt skriftlig av klienten ved inngåelse av kontrakten. I den sammenheng skal CLIPPER være forpliktet til å sende inn en trykkorrektur til klienten senest fem uker etter at kontrakten er inngått og etter mottak av de materialer som skal reproduseres.

9.3 Alle kostnader med trykksaker eller lignende skal belastes separat i samsvar med den pris som spesifiseres i kontrakten, med mindre noe annet uttrykkelig avtales skriftlig. Disse kostnadene skal oppgis i den faktura som sendes til klienten.

Artikkel 10 Reklamasjoner

10.1 Klienten er forpliktet til å inspisere de leverte produktene på tidspunktet for levering. Klienten bør blant annet inspisere om kvaliteten og mengden av de leverte produktene samsvarer med det som er avtalt.

10.2 Reklamasjoner angående utvendig synlige mangler bør fremsettes skriftlig fra klienten overfor PROMOTIV/CLIPPER innen 8 dager etter levering av produktene.

10.3 Reklamasjoner over mangler som ikke er utvendig synbare bør fremsettes skriftlig innen 8 dager etter at mangelen er oppdaget, men senest tre måneder etter levering av produktene, og etter denne perioden skal reklamasjonsmuligheten anses utløpt.

10.4 Reklamasjoner angående beløpet i en faktura som er sendt fra PROMOTIV/CLIPPER må fremsettes skriftlig innen 8 dager etter fakturadato, og etter denne perioden skal reklamasjonsmuligheten anses utløpt.

10.5 Reklamasjoner med hensyn til antall, volumer og/eller produkter som feilaktig er bestilt av klienten vil ikke bli godtatt av PROMOTIV/CLIPPER.

10.6 Klienten må gi PROMOTIV/CLIPPER muligheten til å verifisere holdbarheten av reklamasjonen.

10.7 Produkter som godkjennes som mangelfulle av PROMOTIV/CLIPPER skal som kompensasjon enten byttes ut eller innkjøpsprisen skal krediteres, vederlagsfritt, med unntak for eventuelle andre typer av (ekstra) erstatningsansvar.

10.8 Produkter kan bare returneres etter skriftlig godkjenning fra PROMOTIV/CLIPPER, men for klientens kostnad og risiko, og dette innebærer ikke noen erkjennelse av ansvar.

Artikkel 11 Bibehold av eiendomsrett

11.1 Hvis klienten ikke fullt ut har overholdt en eller annen forpliktelse overfor PROMOTIV/CLIPPER, skal de produkter som er levert i henhold til paragraf 3:92 i den nederlandske sivillovbok forbli PROMOTIV/CLIPPER sin eiendom og også beholdes for klientens regning og risiko. I slike tilfelle skal klienten anses å beholde produktene for PROMOTIV/CLIPPER inntil det tidspunkt klienten fullt ut har etterkommet sine forpliktelser overfor PROMOTIV/CLIPPER.

11.2 Så lenge eiendomsretten til produktene ikke har gått over til klienten, skal klienten ikke ha rett til å avhende eller leie ut produktene, eller behefte dem med noen sikkerhetsrettighet på noen som helst måte, med mindre dette inngår i normal forretningsdrift og gjennomføres med skriftlig samtykke fra PROMOTIV/CLIPPER, og i så fall overdrar klienten sine krav mot tredjeparter til PROMOTIV/CLIPPER og skal på forespørsel levere overdragelsesdokumentet til PROMOTIV/CLIPPER. PROMOTIV/CLIPPER kan, etter eget skjønn, anmode om etablering av et skjult håndpant.

11.3 Hvis klienten unnlater å oppfylle sine betalingsforpliktelser, skal han være forpliktet til, uten krav om videre misligholdsvarsel, umiddelbart å stille de produktene som eies av PROMOTIV/CLIPPER til disposisjon når PROMOTIV/CLIPPER ber om det. PROMOTIV/CLIPPER og deres ansatte skal deretter ha rett til å gå inn på klientens sted for å skaffe seg den faktiske besittelse av produktene.

11.4 Klienten må forsikres interessene til PROMOTIV/CLIPPER i forbindelse med bibehold av eiendomsrett. Klienten er forpliktet til å erstatte denne interessen for muligheten av et uforutsett tilfelle og overdra sitt krav mot sitt forsikringsselskap til PROMOTIV/CLIPPER på dennes anmodning.

Artikkel 12 Betaling

12.1 Med mindre noe annet er avtalt skriftlig og uten skade for bestemmelsene i følgende avsnitt, må betalinger til PROMOTIV/CLIPPER være betalt netto innen 30 dager etter fakturadato - i kontanter eller ved bankoverføring - og denne perioden skal anses som betalingsfrist. Uaktsomhet fra klienten med hensyn til avhenting av produktene eller reklamasjoner skal ikke påvirke klientens betalingsforpliktelse.

12.2 Med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt, skal alle betalinger fra klienten, uansett hvordan de er foretatt, først benyttes til å motregnes mot kostnadene, deretter til å motregnes mot forfalte renter og endelig til å motregnes mot hovedstolen av de ubetalte fakturaene.

12.3 Motregning eller noen annen form for oppgjør skal aldri tillates uten uttrykkelig skriftlig avtale.

12.4 PROMOTIV/CLIPPER har til enhver tid rett til etter eget skjønn å kreve at klienten sørger for tilstrekkelig forskuddsbetaling eller sikkerhet, for oppfyllelse av sine betalingsforpliktelser før levering eller til å kreve at klienten skal foreta levering, og PROMOTIV/CLIPPER har rett til å suspendere videre leveranser hvis klienten unnlater å oppfylle dette kravet, også i tilfelle en fastsatt leveringstermin er blitt avtalt, uten skade for PROMOTIV/CLIPPER sin rett til å kreve erstatning for skader som skyldes sen oppfyllelse eller manglende oppfyllelse av kontrakten.

12.5 Hvis klienten unnlater å betale innen den avtalte fristen, skal han automatisk anses å ha misligholdt og skal betale rente til PROMOTIV/CLIPPER i tråd med den lovbestemte morarente som fastsatt i paragraf 6:119 i den nederlandske sivilllovbok hvis det dreier seg om en fysisk person, og i henhold til paragraf 6:119a i den nederlandske sivilllovbok hvis det dreier seg om en kommersiell kontrakt i henhold til samme paragraf.
12.6 Klient som er i mislighold må betale alle utenrettslige avhentingsgebyrer fullt ut til PROMOTIV/CLIPPER. De utenrettslige avhentingsgebyrene som kompenseres av en fysisk person skal bestemmes i samsvar med den trinnvise skalaen som er fastsatt i kunngjøringen om utenrettslige avhentingskostnader. På grunnlag av denne kunngjøringen skal minstekompensasjonen for avhentingsgebyrer beløpe seg til €40. De utenrettslige avhentingsgebyrene for et selskap som ikke er en fysisk person eller en selvstendig næringsdrivende, skal utgjøre 15% av hvedstolsbeløpet med en minimumskompensasjon på €150.

12.7 Alle PROMOTIV/CLIPPER sine utestående tilgodehavender fra klienten skal umiddelbart forfalle til betaling hvis klienten er i mislighold, eller i tilfelle likvidasjon, konkurs eller konkursbegjæring, klientens innrømmelse av lovformelig gjeldssanering i henhold til gjeldsordningsloven for fysiske personer (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), klientens innordning under vergemål, inndragning eller (midlertidig) betalingsutsettelse for klienten.

Artikkel 13 Erstatningsansvar

13.1 Unntatt i tilfelle grov uaktsomhet eller overlagt hensikt fra ledelsen eller underordnet ledelse i PROMOTIV/CLIPPER, skal PROMOTIV/CLIPPER kun være ansvarlig for kostnader, skader eller renter, som oppstår som følge av handlinger eller uaktsomhet fra de ovennevnte personer eller noen andre underordnede i PROMOTIV/CLIPPER, eller av personer ansatt av PROMOTIV/CLIPPER for gjennomføring av kontrakten, som ikke overskrider beløpet i fakturaverdien for de produkter/tjenester som leveres av PROMOTIV/CLIPPER i forbindelse med den oppståtte skaden.

13.2 Ethvert erstatningsansvar fra PROMOTIV/CLIPPER for tap av fortjeneste eller annen indirekte skade, som er lidd av klienten og/eller tredjeparter av noen som helst grunn, er uttrykkelig utelukket.

13.3 Hvis klienten videreselger, leverer, pantsetter produkter/tjenester som PROMOTIV/CLIPPER har meddelt tvil om kvaliteten av, eller hvis klienten overfører dem eller gjør dem tilgjengelige på en annen måte, under en eller annen betegnelse, enten det er gratis eller ikke og enten det er for bruk eller ikke, skal klienten være forpliktet til å holde PROMOTIV/CLIPPER skadesløs mot eventuelle krav fra tredjeparter for skade som er pådratt av eller i forbindelse med de produkter/tjenester som leveres av PROMOTIV/CLIPPER til den andre parten.

13.4 Klienten skal være forpliktet til å holde PROMOTIV/CLIPPER skadesløs for alle kostnader og erstatninger som PROMOTIV/CLIPPER kan pådra på grunnlag av at tredjeparter fremmer krav mot dem i saker hvor erstatningsansvar vis-à-vis klienten er utelukket i disse Generelle avtalevilkår.

13.5 Alle klausuler i disse Generelle avtalevilkår og i særdeleshet angående utelukkelse eller begrensning av PROMOTIV/CLIPPERs erstatningsansvar og angående skadesløsholdelse av PROMOTIV/CLIPPER mot krav fra tredjeparter, er også blitt avtalt til fordel for de som er ansatt av PROMOTIV/CLIPPER eller tredjeparter som kan pådra PROMOTIV/CLIPPER erstatningsansvar gjennom sine handlinger eller sin uaktsomhet.

13.6 I den utstrekning noe annet ikke er uttrykkelig skriftlig avtalt, skal alle rettslige krav i henhold til kontrakten og disse Generelle avtalevilkår bortfalle ett år etter leveringsdato.

Artikkel 14 Force majeure

14.1 I tilfelle mislighold fra en av partene i oppfyllelse av kontrakten, som den misligholdende part ikke kan holdes ansvarlig for, skal gjennomføring av kontrakten eller av den relevante del av kontrakten suspenderes. Partene skal varsle hverandre om slike situasjoner så snart som mulig. Kun hvis en slik suspensjon har vart i 3 måneder, eller så snart det er fastslått at den kommer til å vare minst 3 måneder, skal hver av partene være i stand til å bringe kontrakten til opphør, helt eller delvis, gjennom rekommandert brev med umiddelbar virkning, uten at partene blir forpliktet til å betale erstatning til hverandre for noen skader, uten skade for klientens forpliktelse til å betale PROMOTIV/CLIPPER for de varer som allerede er levert før opphørstidpunktet.

14.2 Mislighold som ikke kan tilskrives noen skyld fra PROMOTIV/CLIPPER skal i alle tilfelle inkludere, men ikke være begrenset til:

a. skade som følge av naturkatastrofer og/eller stormskader

b. krig, fare for krig og/eller enhver annen form for bevæpnet konflikt, inkludert terrorisme eller en trusel om dette i Nederland og/eller andre land, som hemmer levering av varer eller råstoff.

c. streiker, tvungne virksomhetsstengninger, revolt og enhver annen form for avbrudd og/eller blokkering forårsaket av tredjeparter, som hemmer levering av varer eller råstoff.

d. tap av eller skade på varer i transport

e. sykdom for en eller flere ansatte som er vanskelige å erstatte

f. tiltak fra lovgivende eller administrative myndigheter, som hemmer levering, inkludert import- og eksportforbud

g. forbud mot å levere eller hindring mot levering for PROMOTIV/CLIPPER, pålagt av organisasjoner, institusjoner, grupper eller kontraktsmessige former for samarbeid, som PROMOTIV/CLIPPER er medlem av eller en del av

h. svikt og/eller avbrudd i transportmidler, produksjonsutstyr eller energiforsyning

i. brann eller ulykker i selskapet PROMOTIV/CLIPPER

j. manglende eller forsinket levering til PROMOTIV/CLIPPER fra underleverandører

k. avvikling av forsyning av varer, råstoff og/eller energi

14.3 Uten skade for andre rettigheter de har, skal PROMOTIV/CLIPPER i tilfelle force majeure etter eget skjønn ha rett til å suspendere oppfylllelse av klientens bestilling, eller til å bringe kontrakten til opphør uten rettslig inngripen, ved å gi klienten skriftlig varsel om dette.

14.4 Hvis PROMOTIV/CLIPPER, i tilfelle force majeure allerede har delvis oppfylt sine forpliktelser, skal klienten være forpliktet til å betale den forfalte pris for denne delen til PROMOTIV/CLIPPER.

Artikkel 15 Opphør

15.1 En kontrakt opphører når den fullføres, eller på et tidspunkt som uttrykkelig bestemmes av partene.

15.2 Hvis klienten fortsetter å være i mislighold med overholdelse av rettidig betaling innen fristen eller noen andre forpliktelser overfor PROMOTIV/CLIPPER, skal PROMOTIV/CLIPPER ha rett til, etter skriftlig forhåndsvarsel om mislighold, innen en frist på 14 dager, unntatt i tilfeller hvor kontrakten eller de Generelle avtalevilkår inneholder en tydelig tidsfrist for etterlevelse, og i så fall sli at det etterfølgende straks skal gjelde, å bringe kontrakten til opphør, uten skade for PROMOTIV/CLIPPER sin rett til full erstatning for kostnader, skade og renter.

15.3 PROMOTIV/CLIPPER har samme fullmakt som i artikkel 15.2, men uten at det kreves videre varsel om mislighold, hvis klienten har søkt om midlertidig gjeldsutsettelse, eller hvis konkurs er begjært, eller hvis deres varer er beslaglagt, i tilfelle av avvikling eller likvidasjon av deres virksomhet, eller i tilfelle redusert kredittverdighet for klienten etter oppfatningen til PROMOTIV/CLIPPER.


Artikkel 16 Hemmelighold og intellektuelle eiendomsrettigheter

16.1 All informasjon, i ordets videste forstand, inkludert men ikke begrenset til forretningsopplysninger, som er fokusert på spesifikke kjennetegn ved produktet/tjenesten eller virksomheten til PROMOTIV/CLIPPER (arbeidsprosess og prisfastsetting), som leveres av PROMOTIV/CLIPPER til klienten i sammenheng med forhandlinger eller kontrakten er strengt personlig og konfidensiell.

16.2 Hvis forhandlinger mellom partene ikke resulterer i en kontrakt,skal klienten ikke ha rett til å bruke de opplysninger som gis av PROMOTIV/CLIPPER på noen som helst måte, i ordets videste forstand, og klienten skal returnere all informasjon og alle databærere, i ordets videste forstand, samt alle bilder, tegninger, skisser, fotografier, prototyper, modeller, stemningstavler, osv. til PROMOTIV/CLIPPER så snart som mulig, og straks destruere alle kopier som er laget av dem.

16.3 Alle intellektuelle eiendomsrettigheter angående de dokumenter som leveres av PROMOTIV/CLIPPER, dvs. tegninger, skisser, planer, prøver, formater, verktøy, fotografier, design, arbeidsmetoder, presentasjoner, råd, bilder, prototyper, modeller, stemningstavler, trykksaker, filer, nettsider, brosjyrer, kataloger, osv. som brukes av PROMOTIV/CLIPPER skal fortsatt være den fysiske og intellektuelle eiendommen til PROMOTIV/CLIPPER, også hvis de er gjort tilgjengelige for klienten og uten hensyn til det bidrag som er gitt til deres realisering fra klienten eller tredjeparter som er engasjert av klienten, og vil derfor, med unntak for skriftlig forhåndstillatelse fra PROMOTIV/CLIPPER, ikke kunne brukes for noe annet formål enn for oppfyllelse av kontrakten mellom PROMOTIV/CLIPPER og klienten.

16.4 Uansett de andre bestemmelsene i disse Generelle avtalevilkårene, skal PROMOTIV/CLIPPER beholde de rettigheter og fullmakter som PROMOTIV/CLIPPER er berettiget til i henhold til åndsverkloven.

16.5 Utøvelse av de forannevnte intellektuelle eiendomsrettighetene - inkludert publisering, overføring, reproduksjon, distribuering av data, alt sammen i ordets videste forstand - både under og etter oppfyllelse av kontrakten -er uttrykkelig og eksklusivt forbeholdt PROMOTIV/CLIPPER.

16.6 Klienten skal holde PROMOTIV/CLIPPER skadesløs mot krav fra tredjeparter angående de varer fra klienten som det henvises til i foregående avsnitt, med hensyn til intellektuelle eiendomsrettigheter.

16.7 PROMOTIV/CLIPPER skal tildelke klienten en brukerlisens med hensyn til deres råd i samsvar med det avtalte formål.

16.8 Fra det øyeblikk produkter, design, arbeidsmetoder, presentasjoner, råd, formater, bilder, tegninger, skisser, fotografier, prototyper, modeller, stemningstavler, trykksaker, filer, nettsider, brosjyrer og kataloger, osv.er levert, har PROMOTIV/CLIPPER rett til å bruke disse for sin portefølje, reklame og markedsføring, samt for å vise dem på utstillinger.

Artikkel 17 Identiteten til PROMOTIV/CLIPPER

1. Navn på entreprenør: CLIPPER B.V.
2. Fysisk kontoradresse: Haverdijk 7, 5704 RC Helmond, Business park 9545 (Netherlands)
3. Telefonnummer: +47 21093737
4. Epostadresse: sales@promotiv.no
5. Handelskammerets foretaksregistreringsnummer: 1706676
6. MVA-identifikasjonsnummer: NL008425590B01

Artikkel 18 Sanksjonsklausul

18.1 For enhver krenkelse av artiklene 7.1, 10.8 og 11.2 i disse Generelle avtalevilkår og forpliktelsene i disse, skal klienten måtte betale til PROMOTIV/CLIPPER, uten at det kreves videre varsel om mislighold eller rettslig inngripen, en bot til øyeblikkelig betaling på €950 for hvert avtalebrudd, som ikke er underlagt motregning eller moderering, pluss et beløp på €100 for hver dag avtalebruddet varer, uten skade for PROMOTIV/CLIPPER sin rett til full erstatning for skader som følge av klientens avtalebrudd.

Artikkel 19 Gjeldende lov og kompetent domstol

19.1 Alle forhandlinger og kontrakter med PROMOTIV/CLIPPER styres eksklusivt av nederlandsk lov.

19.2 Alle tvister mellom klienten og PROMOTIV/CLIPPER skal eksklusivt løses av den kompetente domstol i Oost-Brabant, i 's-Hertogenbosch, med mindre en annen nederlandsk domstol er kompetent etter obligatorisk lov.

19.3 Wien-konvensjonen om internasjonale løsørekjøp inngått den 11. april 1980 kommer til anvendelse.

19.4 Disse Generelle avtalevilkår er utarbeidet i nederlandsk språk. Kun den nederlandske teksten av disse Generelle avtalevilkårene er bindende.

 

Versjon 20160104

Generelle avtalevilkår for salg of levering - Promotiv / Clipper B.V.

PDF Generelle avtalevilkår for salg of levering - Promotiv / Clipper B.V.

Artikkel 1 Definisjoner

Følgende definisjoner (hvor entall også skal bety flertall) anvendes i disse Generelle avtalevilkår:

1.1 "Tilbud": Tjenester og/eller produkter tilbudt av PROMOTIV/CLIPPER, som kan kvalifisere som ensidige rettshandlinger om tilbud i henhold til meningen i paragraf 6:217 i den nederlandske sivillovbok.

1.2 "Aksept": klientens aksept av tilbudet fra PROMOTIV/CLIPPER, som kan kvalifisere som den ensidige rettshandling av aksept i henhold til meningen i paragraf 6:217 i den nederlandske sivillovbok, med den følge at kontrakten inngår i henhold til paragraf 6:217 i den nederlandske sivillovbok. Aksepten trenger ikke være i skriftlig form.
1.3 "Generelle avtalevilkår": den nyeste versjonen av gjeldende Generelle avtalevilkår for salg og levering for PROMOTIV/CLIPPER .

1.4 "Dag": kalenderdag.

1.5 "Tjeneste": de tjenester som tilbys eller leveres av PROMOTIV/CLIPPER inkludert råd.

1.6 "Fra fabrikk": PROMOTIV/CLIPPER skal levere fra lager/fabrikk. Klienten er ansvarlig for logistikken fra det øyeblikk levering er foretatt fra fabrikken (i samsvar med Incoterms 2010). Risikoen med hensyn til produktene skal gå over på det tidspunktet
1.7 "PROMOTIV/CLIPPER": CLIPPER B.V., aktiv i Norge under foretaksnavnet ‘PROMOTIV’ leverandør av forretningsgaver og reklameartikler, oppført i handelsregisteret i det nederlandske handelskammer under nummeret 17066767, eller ethvert selskap tilknyttet dette.

1.8 "Incoterms": internasjonale leveringsvilkår (International Commercial Terms) utformet og publisert av Det internasjonale handelskammer (ICC) den globale forretningsorganisasjonen. Tilgjengelig på: www.iccwbo.org. Den nyeste utgaven av Incoterms, publisert av ICC, er avgjørende for forklaringen av forretningsvilkårene i disse Generelle avtalevilkårene og kontrakten.

1.9 "Instruksjon": en instruksjon eller ordre gitt av klienten til PROMOTIV/CLIPPER angående levering av produkter og/eller tjenester som tilbys av PROMOTIV/CLIPPER.

1.10 "Klient": den juridiske eller fysiske person som gir en instruksjon eller ordre til PROMOTIV/CLIPPER, eller aksepterer deres tilbud angående levering av produkter og/eller tjenester som tilbys av PROMOTIV/CLIPPER.
1.11 "Kontrakt": kjøpekontrakt og/eller kontrakt for verksleie og/eller leverandøravtale og/eller fjernsalgsavtale inngått mellom partene.

1.12 "Fjernsalgsavtale": en kontrakt hvor enebruk anvendes for en eller flere teknologier for fjernkommunikasjon innenfor rammen av et system organisert av PROMOTIV/CLIPPER for fjernsalg av produkter og/eller tjenester, uten partenes fysiske tilstedeværelse, opp til og inkludert det øyeblikk kontrakten inngås.

1.13 "Parene": PROMOTIV/CLIPPER og klienten.

1.14 "Produkt": forretningsgaver som tilbys eller leveres av PROMOTIV/CLIPPER og andre varer og artikler som tilbys av PROMOTIV/CLIPPER, inkludert kreative uttrykk.

1.15 "Skriftlig": via post eller epost.

Artikkel 2 Anvendelighet

2.1 Disse Generelle avtalevilkårene gjelder alle tilbud som avgis av PROMOTIV/CLIPPER, deres pristilbud, ordrebekreftelser, applikasjoner, alle forhandlinger mellom PROMOTIV/CLIPPER og klienten, og for alle kontrakter som er eller vil bli inngått med klienten, samt for gjennomføringen av dem. Disse Generelle avtalevilkår gjelder også for alle tredjeparter som engasjeres av PROMOTIV/CLIPPER.

2.2 Klienten bekrefter å ha mottatt en kopi av disse Generelle avtalevilkår - i papirutskrift eller digitalt - fra PROMOTIV/CLIPPER ikke senere enn det tidspunkt kontrakten ble inngått.

2.3 Hvis fjernsalgsavtalen blir inngått elektronisk, skal teksten i de Generelle avtalevilkårene gjøres tilgjengelig for klienten elektronisk, før fjernsalgsavtalen inngås, på en slik måte at klienten lett kan lagre den på en varig databærer.

2.4 Alle bestemmelser som avviker fra disse Generelle avtalevilkår skal bare være bindende for PROMOTIV/CLIPPER etter skriftlig godkjenning fra PROMOTIV/CLIPPER og utelukkende for den kontrakten som den nevnte godkjenningen gjelder for. De andre bestemmelsene i disse Generelle avtalevilkårene skal bestå med full gyldighet og effekt.

2.5 Klientens henvisning til anvendeligheten av deres egne Generelle avtalevilkår vil herved uttrykkelig forkastes av PROMOTIV/CLIPPER, med mindre slike vilkår - på grunnlag av vurderinger av de enkelte tilfeller - er blitt uttrykkelig avtalt i skriftlig form.

2.6 PROMOTIV/CLIPPER forbeholder seg retten til når som helst å ta opp til fornyet vurdering teksten i disse Generelle avtalevilkårene og skal varsle klienten om eventuelle endringer.

2.7 I tilfelle motstrid mellom teksten i de Generelle avtalevilkår og kontrakten, skal bestemmelsene i kontrakten gå foran.

2.8 Hvis PROMOTIV/CLIPPER på noe tidspunkt ikke (umiddelbart) utøver sine rettigheter etter kontrakten og/eller de Generelle avtalevilkår, skal ikke dette påvirke deres rett og mulighet til å gjøre det i fremtiden ut fra sine egne grunner.

2.9 Hvis noen av bestemmelsene i kontrakten eller i disse Generelle avtalevilkårene synes å være ugyldige, skal de øvrige bestemmelsene i kontrakten og de Generelle avtalevilkårene fortsette å gjelde fullt ut. Partene skal deretter konsultere med hverandre for å komme til enighet om en ny bestemmelse til erstatning for denne, og denne bestemmelsen bør så langt som mulig være i samsvar med formålet og det egentlige innhold i den ugyldige eller annullerte bestemmelsen.

2.10 Hvis PROMOTIV/CLIPPER inngår kontrakter med klienten mer enn én gang, skal de nåværende Generelle avtalevilkår gjelde for alle etterfølgende kontrakter, uavhengig av om de (igjen) uttrykkelig er blitt erklært anvendelige og/eller PROMOTIV/CLIPPER (igjen) har rettet seg etter dens plikt til offentliggjøring.

Artikkel 3 Tilbud og kontrakter

3.1 Alle tilbud fra PROMOTIV/CLIPPER, inkludert prislister, brosjyrer og annen informasjon levert med dem fra PROMOTIV/CLIPPER, i noen som helst form, er gjenstand for bekreftelse fra PROMOTIV/CLIPPER.

3.2 Hvis et tilbud som er gjenstand for bekreftelse blir akseptert av klienten, skal PROMOTIV/CLIPPER ha rett til å tilbakekalle tilbudet innen 2 dager etter mottak av aksept.

3.3 Bilder, kataloger, tegninger, prislister, brosjyrer og videre informasjon gitt til eller av PROMOTIV/CLIPPER er gjenstand for endringer uten krav til forutgående varsel og vil ikke være bindende for PROMOTIV/CLIPPER.

3.4 PROMOTIV/CLIPPER forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktene som fremvises i kataloger, brosjyrer, på nettsider, osv..

3.5 En kontrakt mellom PROMOTIV/CLIPPER og klienten inngås etter tilbud fra PROMOTIV/CLIPPER og aksept av dette tilbudet fra klienten.

3.6 Alle avtaler, muntlige eller på annen måte, som gjennomføres mellom partene etter at kontrakten er inngått, skal kun bli effektive etter at de er blitt skriftlig bekreftet av begge parter.

3.7 I sammenheng med gjennomføring av kontrakten har PROMOTIV/CLIPPER rett til å engasjere mellommenn eller tredjeparter.

3.8 Avtaler gjennomført med eller forpliktelser påtatt av underordnede av PROMOTIV/CLIPPER, eller mellommenn/eller tredjeparter som er engasjert av PROMOTIV/CLIPPER, skal kun være bindende for PROMOTIV/CLIPPER hvis de har bekreftet disse avtalene eller forpliktelsene skriftlig overfor klienten.

Artikkel 4 Priser

4.1 De priser som oppgis i tilbudet eller de priser som avtales med PROMOTIV/CLIPPER gjelder eksklusive MVA, fra fabrikken, i den valuta som oppgis i tilbudet, og er basert på de kostnadsbestemmende faktorer som gjelder på tidspunktet for tilbudet.

4.2 Prisene på nettstedet til PROMOTIV/CLIPPER er veiledende og gjenstand for endring.

4.3 PROMOTIV/CLIPPER har når som helst rett til å justere prisene på produktene.

4.4 PROMOTIV/CLIPPER har rett til når som helst å bestemme at enkelte varer kun skal leveres på basis av et stipulert minstekvantum.

Artikkel 5 Kanselleringer

5.1 Hvis klienten kansellerer bestillingen i samsvar med kontrakten, helt eller delvis, skal klienten være forpliktet til å kompensere PROMOTIV/CLIPPER for alle kostnader (klargjøringskostnader, bestillinger fra tredjeparter, oppbevaring, provisjoner, osv.) som med rimelighet er pådratt med sikte på å gjennomføre kontrakten, uten skade for PROMOTIV/CLIPPER sin rett til full kompensasjon på grunn av tapt fortjeneste, samt enhver annen skade eller tap som oppstår på grunnlag av kanselleringen.

5.2 Kansellering fra klienten må avgis skriftlig til PROMOTIV/CLIPPER sin adresse.

Artikkel 6 Rådgivende tjenester og produktutvikling

6.1 PROMOTIV/CLIPPER skal etter beste evne og kunnskap bestrebe seg på å representere klientens interesser og dersom det er påkrevet opptre i en rådgivende rolle.

6.2 PROMOTIV/CLIPPER skal bestrebe seg på å behandle alle opplysninger som gjøres tilgjengelig fra klientens side som strengt konfidensielle, også etter at forholdet er avsluttet. Klienten er på sin side forpliktet til å bevare taushet med hensyn til alle opplysninger som klienten blir kjent med angående forretningene til PROMOTIV/CLIPPER, deres produkter og/eller tjenester.

6.3 I tilfelle en kontrakt for produktutvikling, råd angående reklameprodukter som skal benyttes, råd angående kreative konsepter, pristilbud for omfattende prosjekter med trykte eller ikke-trykte produkter, nasjonal eller internasjonal markedsundersøkelse om spesifikke produkter eller produktforespørsler etter produkter som ikke er spesifisert av PROMOTIV/CLIPPER, skal klienten i alle tilfeller som ikke resulterer i faktisk levering av produkter fra PROMOTIV/CLIPPER - være forpliktet til å betale for det arbeid som utføres av PROMOTIV/CLIPPER i samsvar med den timesats som avtales mellom partene eller, i fravær av slik avtale, den vanlige sats som brukes av PROMOTIV/CLIPPER.

Artikkel 7 Inspisering av produkter

7.1 Hvis inspeksjoner er blitt avtalt med klienten, skal disse inspeksjonene finne sted i samsvar med de avtale inspeksjonsmetoder, inspeksjonsprosedyrer og inspeksjonsperioder, eller slike som med tiden blir avtalt, eller i fravær av slike, i samsvar med PROMOTIV/CLIPPER sine generelle inspeksjonsmetoder, prosedyrer og perioder. Hvis det inntreffer noen forsinkelse på grunn av klientens handlinger, kan leveringsperioden justeres av PROMOTIV/CLIPPER.

7.2 Hvis PROMOTIV/CLIPPER har varslet klienten innen den avtalte fristen, eller i det minste i tide, om dato for inspeksjon, og klienten unnlater å overholde denne invitasjonen inne 14 dager etter datoen for invitasjonen, skal produktene (/tjenestene) anses å være godkjent.

7.3 PROMOTIV/CLIPPER skal gis mulighet til å ta seg av kommentarene og innvendingene til klienten angående inspeksjonen eller testen, før produktene (/tjenestene) kan forkastes eller avvises av klienten. PROMOTIV/CLIPPER må varsles skriftlig av klienten angående eventuelle kommentarer og innvendinger fra klienten med hensyn til produktene (/tjenestene) som leveres etter at inspeksjonen har funnet sted. Hvis noen kommentarer og innvendinger ikke er blitt rapportert skriftlig til PROMOTIV/CLIPPER innen 14 dager etter dato for inspeksjonen, skal produktene (/tjenestene) som leveres anses å være godkjent av klienten.

Artikkel 8 Leveranser og leveringstid

8.1 De spesifiserte leveringsterminene skal aldri anses som endelige tidsfrister, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt. I tilfelle levering ikke skjer i tide, må PROMOTIV/CLIPPER gis skriftlig varsel om mislighold, og det må gis en rimelig tilleggsfrist for å gjennomføre levering på et senere tidspunkt uten å komme i mislighold.

8.2 Leveringsterminen begynner på det siste av følgende tidspunkter:

a. den dag kontrakten inngås

b. den dag PROMOTIV/CLIPPER mottar de nødvendige dokumenter, data, tillatelser, osv. som kreves for gjennomføring av kontrakten

c. den dag PROMOTIV/CLIPPER mottar det neløp som muligens må betales på forskudd i samsvar med kontrakten

d. dagen etter mottak av godkjenningen av trykkorekturen.

8.3 PROMOTIV/CLIPPER forbeholder seg retten til, hvis produktene er spesialprodusert eller montert for klientens skyld, å levere og fakturere maksimalt 10% mer eller mindre enn den mengden som er avtalt.

8.4 PROMOTIV/CLIPPER tillates å sende produktene porsjonsvis, og hver del kan betales separat.

8.5 Med mindre noe annet avtales skriftlig, og uansett tildligere bestemmelser om priser, vil de prisene som inngår i pristilbud fra PROMOTIV/CLIPPER være basert på levering fra fabrikk, lager eller annet oppbevaringssted (fra fabrikk), eksklusive MVA og forsikring.

8.6 Med mindre noe annet avtales skriftlig, skal levering av produktene finne sted fra fabrikk, lager eller annet oppbevaringssted (fra fabrikk Helmond) fra PROMOTIV/CLIPPER. Produktene anses å være levert av PROMOTIV/CLIPPER og å ha blitt akseptert av klienten så snart produktene er tilbudt til klienten og/eller så snart produktene er lastet over på transportmidlene.

8.7 Det tidspunkt artiklene gjøres tilgjengelig for klienten fra fabrikk, lager eller annet oppbevaringssted (fra fabrikk) skal anses som leveringstidspunktet og det tidspunkt risikoen med hensyn til produktene går over fra PROMOTIV/CLIPPER til klienten.

8.8 Hvis klienten nekter å ta imot levering av produktene, skal risikoen for produktene umiddelbart gå over til klienten, og PROMOTIV/CLIPPER kan straks kreve betaling. PROMOTIV/CLIPPER skal oppbevare produktene for egen kostnad og risiko for klienten inntil nærmere beskjed.

8.9 Med mindre noe annet er skriftlig avtalt, skal transport finne sted for klientens regning og risiko, selv om fraktføreren uttrykkelig har bestemt at alle fraktdokumenter må angi at enhver skade og ethvert tap som følge av transporten skal foregå for PROMOTIV/CLIPPER sin kostnad og risiko.

8.10 Med mindre noe annet er skriftlig avtalt, skal PROMOTIV/CLIPPER velge transportmåte og transportmidler etter sitt beste skjønn, men likevel uten å bli erstatningsansvarlig for dette valget. Transportkostnadene skal betales av klienten.

8.11 Levering til en adresse som oppgis av klienten skal bare finne sted hvis partene på forhånd har inngått skriftlig avtale om de involverte tilleggskostnader og avtalevilkår.

8.12 Gjennomføringsmåten for innpakking, transport, forsendelse, osv. skal bestemmes av PROMOTIV/CLIPPER, med mindre partene skriftlig har avtalt noe annet, likevel uten at PROMOTIV/CLIPPER godtar noe erstatningsansvar i denne henseende - uansett om det foreligger obligatorisk forpliktelse til å betale erstatning.

8.13 Hvis PROMOTIV/CLIPPER stiller prøver til disposisjon for klienten, kan klienten returnere prøvene, uskadet og i sin opprinnelige innpakning, innen 14 dager etter mottak, til PROMOTIV/CLIPPER, og deretter skal det sendes kreditnota.

8.14 Hvis PROMOTIV/CLIPPER viser frem eller leverer en modell, en prøve eller et eksempel, skal dette kun være for fremvisningsformål: kjennetegnene for de produkter som skal leveres vil kunne være forskjellig fra prøven, modellen eller eksemplet. Bestemmelsene i artikkel 7 skal gjelde tilsvarende.

8.15 Hvis produktene ikke hentes av klienten etter at leveringstiden har utløpt, skal de oppbevares til rådighet for klienten, og for dennes kostnad og risiko. PROMOTIV/CLIPPER skal ikke stille produktene til disposisjon for klienten før tilleggskostnadene for transport og oppbevaring er blitt betalt av klienten. Hvis produktene ikke hentes av klienten innen 30 dager etter opprinnelig levering, skal PROMOTIV/CLIPPER ha rett til, etter å ha sendt en anmodning, å disponere over produktene eller finne en annen destinasjon for dem. Klienten skal ikke ha valgmuligheten å anlegge sak mot PROMOTIV/CLIPPER i den forbindelse. Alt proveny fra dette skal krediteres klienten etter fradrag for tilknyttede kostnader, uten skafe for PROMOTIV/CLIPPER sin rett til å kreve full betaling av den avtalte prisen.

Artikkel 9 Levering av trykte produkter

9.1 Hvis kontrakten knytter seg til salg og levering av produkter som er spesialprodusert eller montert for klientens skyld, skal klienten være forpliktet til og ansvarlig for levering av umiddelbart reproduserbare materialer, inkludert logoer, av god kvalitet.

9.2 PROMOTIV/CLIPPER er kun forpliktet til på forhånd å sende trykkorrektur for godkjenning til klienten, hvis dette er blitt fastsatt skriftlig av klienten ved inngåelse av kontrakten. I den sammenheng skal CLIPPER være forpliktet til å sende inn en trykkorrektur til klienten senest fem uker etter at kontrakten er inngått og etter mottak av de materialer som skal reproduseres.

9.3 Alle kostnader med trykksaker eller lignende skal belastes separat i samsvar med den pris som spesifiseres i kontrakten, med mindre noe annet uttrykkelig avtales skriftlig. Disse kostnadene skal oppgis i den faktura som sendes til klienten.

Artikkel 10 Reklamasjoner

10.1 Klienten er forpliktet til å inspisere de leverte produktene på tidspunktet for levering. Klienten bør blant annet inspisere om kvaliteten og mengden av de leverte produktene samsvarer med det som er avtalt.

10.2 Reklamasjoner angående utvendig synlige mangler bør fremsettes skriftlig fra klienten overfor PROMOTIV/CLIPPER innen 8 dager etter levering av produktene.

10.3 Reklamasjoner over mangler som ikke er utvendig synbare bør fremsettes skriftlig innen 8 dager etter at mangelen er oppdaget, men senest tre måneder etter levering av produktene, og etter denne perioden skal reklamasjonsmuligheten anses utløpt.

10.4 Reklamasjoner angående beløpet i en faktura som er sendt fra PROMOTIV/CLIPPER må fremsettes skriftlig innen 8 dager etter fakturadato, og etter denne perioden skal reklamasjonsmuligheten anses utløpt.

10.5 Reklamasjoner med hensyn til antall, volumer og/eller produkter som feilaktig er bestilt av klienten vil ikke bli godtatt av PROMOTIV/CLIPPER.

10.6 Klienten må gi PROMOTIV/CLIPPER muligheten til å verifisere holdbarheten av reklamasjonen.

10.7 Produkter som godkjennes som mangelfulle av PROMOTIV/CLIPPER skal som kompensasjon enten byttes ut eller innkjøpsprisen skal krediteres, vederlagsfritt, med unntak for eventuelle andre typer av (ekstra) erstatningsansvar.

10.8 Produkter kan bare returneres etter skriftlig godkjenning fra PROMOTIV/CLIPPER, men for klientens kostnad og risiko, og dette innebærer ikke noen erkjennelse av ansvar.

Artikkel 11 Bibehold av eiendomsrett

11.1 Hvis klienten ikke fullt ut har overholdt en eller annen forpliktelse overfor PROMOTIV/CLIPPER, skal de produkter som er levert i henhold til paragraf 3:92 i den nederlandske sivillovbok forbli PROMOTIV/CLIPPER sin eiendom og også beholdes for klientens regning og risiko. I slike tilfelle skal klienten anses å beholde produktene for PROMOTIV/CLIPPER inntil det tidspunkt klienten fullt ut har etterkommet sine forpliktelser overfor PROMOTIV/CLIPPER.

11.2 Så lenge eiendomsretten til produktene ikke har gått over til klienten, skal klienten ikke ha rett til å avhende eller leie ut produktene, eller behefte dem med noen sikkerhetsrettighet på noen som helst måte, med mindre dette inngår i normal forretningsdrift og gjennomføres med skriftlig samtykke fra PROMOTIV/CLIPPER, og i så fall overdrar klienten sine krav mot tredjeparter til PROMOTIV/CLIPPER og skal på forespørsel levere overdragelsesdokumentet til PROMOTIV/CLIPPER. PROMOTIV/CLIPPER kan, etter eget skjønn, anmode om etablering av et skjult håndpant.

11.3 Hvis klienten unnlater å oppfylle sine betalingsforpliktelser, skal han være forpliktet til, uten krav om videre misligholdsvarsel, umiddelbart å stille de produktene som eies av PROMOTIV/CLIPPER til disposisjon når PROMOTIV/CLIPPER ber om det. PROMOTIV/CLIPPER og deres ansatte skal deretter ha rett til å gå inn på klientens sted for å skaffe seg den faktiske besittelse av produktene.

11.4 Klienten må forsikres interessene til PROMOTIV/CLIPPER i forbindelse med bibehold av eiendomsrett. Klienten er forpliktet til å erstatte denne interessen for muligheten av et uforutsett tilfelle og overdra sitt krav mot sitt forsikringsselskap til PROMOTIV/CLIPPER på dennes anmodning.

Artikkel 12 Betaling

12.1 Med mindre noe annet er avtalt skriftlig og uten skade for bestemmelsene i følgende avsnitt, må betalinger til PROMOTIV/CLIPPER være betalt netto innen 30 dager etter fakturadato - i kontanter eller ved bankoverføring - og denne perioden skal anses som betalingsfrist. Uaktsomhet fra klienten med hensyn til avhenting av produktene eller reklamasjoner skal ikke påvirke klientens betalingsforpliktelse.

12.2 Med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt, skal alle betalinger fra klienten, uansett hvordan de er foretatt, først benyttes til å motregnes mot kostnadene, deretter til å motregnes mot forfalte renter og endelig til å motregnes mot hovedstolen av de ubetalte fakturaene.

12.3 Motregning eller noen annen form for oppgjør skal aldri tillates uten uttrykkelig skriftlig avtale.

12.4 PROMOTIV/CLIPPER har til enhver tid rett til etter eget skjønn å kreve at klienten sørger for tilstrekkelig forskuddsbetaling eller sikkerhet, for oppfyllelse av sine betalingsforpliktelser før levering eller til å kreve at klienten skal foreta levering, og PROMOTIV/CLIPPER har rett til å suspendere videre leveranser hvis klienten unnlater å oppfylle dette kravet, også i tilfelle en fastsatt leveringstermin er blitt avtalt, uten skade for PROMOTIV/CLIPPER sin rett til å kreve erstatning for skader som skyldes sen oppfyllelse eller manglende oppfyllelse av kontrakten.

12.5 Hvis klienten unnlater å betale innen den avtalte fristen, skal han automatisk anses å ha misligholdt og skal betale rente til PROMOTIV/CLIPPER i tråd med den lovbestemte morarente som fastsatt i paragraf 6:119 i den nederlandske sivilllovbok hvis det dreier seg om en fysisk person, og i henhold til paragraf 6:119a i den nederlandske sivilllovbok hvis det dreier seg om en kommersiell kontrakt i henhold til samme paragraf.
12.6 Klient som er i mislighold må betale alle utenrettslige avhentingsgebyrer fullt ut til PROMOTIV/CLIPPER. De utenrettslige avhentingsgebyrene som kompenseres av en fysisk person skal bestemmes i samsvar med den trinnvise skalaen som er fastsatt i kunngjøringen om utenrettslige avhentingskostnader. På grunnlag av denne kunngjøringen skal minstekompensasjonen for avhentingsgebyrer beløpe seg til €40. De utenrettslige avhentingsgebyrene for et selskap som ikke er en fysisk person eller en selvstendig næringsdrivende, skal utgjøre 15% av hvedstolsbeløpet med en minimumskompensasjon på €150.

12.7 Alle PROMOTIV/CLIPPER sine utestående tilgodehavender fra klienten skal umiddelbart forfalle til betaling hvis klienten er i mislighold, eller i tilfelle likvidasjon, konkurs eller konkursbegjæring, klientens innrømmelse av lovformelig gjeldssanering i henhold til gjeldsordningsloven for fysiske personer (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), klientens innordning under vergemål, inndragning eller (midlertidig) betalingsutsettelse for klienten.

Artikkel 13 Erstatningsansvar

13.1 Unntatt i tilfelle grov uaktsomhet eller overlagt hensikt fra ledelsen eller underordnet ledelse i PROMOTIV/CLIPPER, skal PROMOTIV/CLIPPER kun være ansvarlig for kostnader, skader eller renter, som oppstår som følge av handlinger eller uaktsomhet fra de ovennevnte personer eller noen andre underordnede i PROMOTIV/CLIPPER, eller av personer ansatt av PROMOTIV/CLIPPER for gjennomføring av kontrakten, som ikke overskrider beløpet i fakturaverdien for de produkter/tjenester som leveres av PROMOTIV/CLIPPER i forbindelse med den oppståtte skaden.

13.2 Ethvert erstatningsansvar fra PROMOTIV/CLIPPER for tap av fortjeneste eller annen indirekte skade, som er lidd av klienten og/eller tredjeparter av noen som helst grunn, er uttrykkelig utelukket.

13.3 Hvis klienten videreselger, leverer, pantsetter produkter/tjenester som PROMOTIV/CLIPPER har meddelt tvil om kvaliteten av, eller hvis klienten overfører dem eller gjør dem tilgjengelige på en annen måte, under en eller annen betegnelse, enten det er gratis eller ikke og enten det er for bruk eller ikke, skal klienten være forpliktet til å holde PROMOTIV/CLIPPER skadesløs mot eventuelle krav fra tredjeparter for skade som er pådratt av eller i forbindelse med de produkter/tjenester som leveres av PROMOTIV/CLIPPER til den andre parten.

13.4 Klienten skal være forpliktet til å holde PROMOTIV/CLIPPER skadesløs for alle kostnader og erstatninger som PROMOTIV/CLIPPER kan pådra på grunnlag av at tredjeparter fremmer krav mot dem i saker hvor erstatningsansvar vis-à-vis klienten er utelukket i disse Generelle avtalevilkår.

13.5 Alle klausuler i disse Generelle avtalevilkår og i særdeleshet angående utelukkelse eller begrensning av PROMOTIV/CLIPPERs erstatningsansvar og angående skadesløsholdelse av PROMOTIV/CLIPPER mot krav fra tredjeparter, er også blitt avtalt til fordel for de som er ansatt av PROMOTIV/CLIPPER eller tredjeparter som kan pådra PROMOTIV/CLIPPER erstatningsansvar gjennom sine handlinger eller sin uaktsomhet.

13.6 I den utstrekning noe annet ikke er uttrykkelig skriftlig avtalt, skal alle rettslige krav i henhold til kontrakten og disse Generelle avtalevilkår bortfalle ett år etter leveringsdato.

Artikkel 14 Force majeure

14.1 I tilfelle mislighold fra en av partene i oppfyllelse av kontrakten, som den misligholdende part ikke kan holdes ansvarlig for, skal gjennomføring av kontrakten eller av den relevante del av kontrakten suspenderes. Partene skal varsle hverandre om slike situasjoner så snart som mulig. Kun hvis en slik suspensjon har vart i 3 måneder, eller så snart det er fastslått at den kommer til å vare minst 3 måneder, skal hver av partene være i stand til å bringe kontrakten til opphør, helt eller delvis, gjennom rekommandert brev med umiddelbar virkning, uten at partene blir forpliktet til å betale erstatning til hverandre for noen skader, uten skade for klientens forpliktelse til å betale PROMOTIV/CLIPPER for de varer som allerede er levert før opphørstidpunktet.

14.2 Mislighold som ikke kan tilskrives noen skyld fra PROMOTIV/CLIPPER skal i alle tilfelle inkludere, men ikke være begrenset til:

a. skade som følge av naturkatastrofer og/eller stormskader

b. krig, fare for krig og/eller enhver annen form for bevæpnet konflikt, inkludert terrorisme eller en trusel om dette i Nederland og/eller andre land, som hemmer levering av varer eller råstoff.

c. streiker, tvungne virksomhetsstengninger, revolt og enhver annen form for avbrudd og/eller blokkering forårsaket av tredjeparter, som hemmer levering av varer eller råstoff.

d. tap av eller skade på varer i transport

e. sykdom for en eller flere ansatte som er vanskelige å erstatte

f. tiltak fra lovgivende eller administrative myndigheter, som hemmer levering, inkludert import- og eksportforbud

g. forbud mot å levere eller hindring mot levering for PROMOTIV/CLIPPER, pålagt av organisasjoner, institusjoner, grupper eller kontraktsmessige former for samarbeid, som PROMOTIV/CLIPPER er medlem av eller en del av

h. svikt og/eller avbrudd i transportmidler, produksjonsutstyr eller energiforsyning

i. brann eller ulykker i selskapet PROMOTIV/CLIPPER

j. manglende eller forsinket levering til PROMOTIV/CLIPPER fra underleverandører

k. avvikling av forsyning av varer, råstoff og/eller energi

14.3 Uten skade for andre rettigheter de har, skal PROMOTIV/CLIPPER i tilfelle force majeure etter eget skjønn ha rett til å suspendere oppfylllelse av klientens bestilling, eller til å bringe kontrakten til opphør uten rettslig inngripen, ved å gi klienten skriftlig varsel om dette.

14.4 Hvis PROMOTIV/CLIPPER, i tilfelle force majeure allerede har delvis oppfylt sine forpliktelser, skal klienten være forpliktet til å betale den forfalte pris for denne delen til PROMOTIV/CLIPPER.

Artikkel 15 Opphør

15.1 En kontrakt opphører når den fullføres, eller på et tidspunkt som uttrykkelig bestemmes av partene.

15.2 Hvis klienten fortsetter å være i mislighold med overholdelse av rettidig betaling innen fristen eller noen andre forpliktelser overfor PROMOTIV/CLIPPER, skal PROMOTIV/CLIPPER ha rett til, etter skriftlig forhåndsvarsel om mislighold, innen en frist på 14 dager, unntatt i tilfeller hvor kontrakten eller de Generelle avtalevilkår inneholder en tydelig tidsfrist for etterlevelse, og i så fall sli at det etterfølgende straks skal gjelde, å bringe kontrakten til opphør, uten skade for PROMOTIV/CLIPPER sin rett til full erstatning for kostnader, skade og renter.

15.3 PROMOTIV/CLIPPER har samme fullmakt som i artikkel 15.2, men uten at det kreves videre varsel om mislighold, hvis klienten har søkt om midlertidig gjeldsutsettelse, eller hvis konkurs er begjært, eller hvis deres varer er beslaglagt, i tilfelle av avvikling eller likvidasjon av deres virksomhet, eller i tilfelle redusert kredittverdighet for klienten etter oppfatningen til PROMOTIV/CLIPPER.


Artikkel 16 Hemmelighold og intellektuelle eiendomsrettigheter

16.1 All informasjon, i ordets videste forstand, inkludert men ikke begrenset til forretningsopplysninger, som er fokusert på spesifikke kjennetegn ved produktet/tjenesten eller virksomheten til PROMOTIV/CLIPPER (arbeidsprosess og prisfastsetting), som leveres av PROMOTIV/CLIPPER til klienten i sammenheng med forhandlinger eller kontrakten er strengt personlig og konfidensiell.

16.2 Hvis forhandlinger mellom partene ikke resulterer i en kontrakt,skal klienten ikke ha rett til å bruke de opplysninger som gis av PROMOTIV/CLIPPER på noen som helst måte, i ordets videste forstand, og klienten skal returnere all informasjon og alle databærere, i ordets videste forstand, samt alle bilder, tegninger, skisser, fotografier, prototyper, modeller, stemningstavler, osv. til PROMOTIV/CLIPPER så snart som mulig, og straks destruere alle kopier som er laget av dem.

16.3 Alle intellektuelle eiendomsrettigheter angående de dokumenter som leveres av PROMOTIV/CLIPPER, dvs. tegninger, skisser, planer, prøver, formater, verktøy, fotografier, design, arbeidsmetoder, presentasjoner, råd, bilder, prototyper, modeller, stemningstavler, trykksaker, filer, nettsider, brosjyrer, kataloger, osv. som brukes av PROMOTIV/CLIPPER skal fortsatt være den fysiske og intellektuelle eiendommen til PROMOTIV/CLIPPER, også hvis de er gjort tilgjengelige for klienten og uten hensyn til det bidrag som er gitt til deres realisering fra klienten eller tredjeparter som er engasjert av klienten, og vil derfor, med unntak for skriftlig forhåndstillatelse fra PROMOTIV/CLIPPER, ikke kunne brukes for noe annet formål enn for oppfyllelse av kontrakten mellom PROMOTIV/CLIPPER og klienten.

16.4 Uansett de andre bestemmelsene i disse Generelle avtalevilkårene, skal PROMOTIV/CLIPPER beholde de rettigheter og fullmakter som PROMOTIV/CLIPPER er berettiget til i henhold til åndsverkloven.

16.5 Utøvelse av de forannevnte intellektuelle eiendomsrettighetene - inkludert publisering, overføring, reproduksjon, distribuering av data, alt sammen i ordets videste forstand - både under og etter oppfyllelse av kontrakten -er uttrykkelig og eksklusivt forbeholdt PROMOTIV/CLIPPER.

16.6 Klienten skal holde PROMOTIV/CLIPPER skadesløs mot krav fra tredjeparter angående de varer fra klienten som det henvises til i foregående avsnitt, med hensyn til intellektuelle eiendomsrettigheter.

16.7 PROMOTIV/CLIPPER skal tildelke klienten en brukerlisens med hensyn til deres råd i samsvar med det avtalte formål.

16.8 Fra det øyeblikk produkter, design, arbeidsmetoder, presentasjoner, råd, formater, bilder, tegninger, skisser, fotografier, prototyper, modeller, stemningstavler, trykksaker, filer, nettsider, brosjyrer og kataloger, osv.er levert, har PROMOTIV/CLIPPER rett til å bruke disse for sin portefølje, reklame og markedsføring, samt for å vise dem på utstillinger.

Artikkel 17 Identiteten til PROMOTIV/CLIPPER

1. Navn på entreprenør: CLIPPER B.V.
2. Fysisk kontoradresse: Haverdijk 7, 5704 RC Helmond, Business park 9545 (Netherlands)
3. Telefonnummer: +47 21093737
4. Epostadresse: sales@promotiv.no
5. Handelskammerets foretaksregistreringsnummer: 1706676
6. MVA-identifikasjonsnummer: NL008425590B01

Artikkel 18 Sanksjonsklausul

18.1 For enhver krenkelse av artiklene 7.1, 10.8 og 11.2 i disse Generelle avtalevilkår og forpliktelsene i disse, skal klienten måtte betale til PROMOTIV/CLIPPER, uten at det kreves videre varsel om mislighold eller rettslig inngripen, en bot til øyeblikkelig betaling på €950 for hvert avtalebrudd, som ikke er underlagt motregning eller moderering, pluss et beløp på €100 for hver dag avtalebruddet varer, uten skade for PROMOTIV/CLIPPER sin rett til full erstatning for skader som følge av klientens avtalebrudd.

Artikkel 19 Gjeldende lov og kompetent domstol

19.1 Alle forhandlinger og kontrakter med PROMOTIV/CLIPPER styres eksklusivt av nederlandsk lov.

19.2 Alle tvister mellom klienten og PROMOTIV/CLIPPER skal eksklusivt løses av den kompetente domstol i Oost-Brabant, i 's-Hertogenbosch, med mindre en annen nederlandsk domstol er kompetent etter obligatorisk lov.

19.3 Wien-konvensjonen om internasjonale løsørekjøp inngått den 11. april 1980 kommer til anvendelse.

19.4 Disse Generelle avtalevilkår er utarbeidet i nederlandsk språk. Kun den nederlandske teksten av disse Generelle avtalevilkårene er bindende.

 

Versjon 20160104

Dersom du har noen spørsmål eller trenger hjelp, vennligst kontakt oss på

21 09 37 37 (kan kontaktes fra 08:00 - 16:00 mandag til fredag)

LogoTool