GENERELLE BESTEMMELSER OG VILKÅR FOR SALG OG LEVERING – Plato Group AS, Kvernhusvegen 21, 2743 Harestua i Lunner kommune.

PDF Generelle Bestemmelser og vilkar for salf og levering - Plato Group AS

IGO, Promotiv, Compacon, Heroes of Print og Brabantia Asten er handelsnavn tilhørende Plato Group AS, lokalisert på Harestua, registrert i Brønneysundregistrene ved Org.nr. 912 027 600

Artikkel 1 Definisjoner
1.1 I disse generelle bestemmmelser og vilkår vil følgende definisjoner og fortolkningsregler bli anvendt: "Leverandør" betyr Plato Group AS. "Kunde" betyr: Kunden, kjøperen og/ eller den kontraherende part, som ønsker å inngå, eller som inngår en avtale med leverandøren, eller som gir leverandøren et tilbud. "Varer" betyr: De artikler som skal leveres, og/eller de tjenester som skal leveres av leverandøren, her gjelder også rådgiving og kreative uttrykk. "Avtale" betyr: Alle avtaler inngått mellom leverandøren og kunden.

1.2 Overskrifterne påvirker ikke fortolkningen av disse generelle bestemmelser og vilkår.

 

Artikkel 2 Anvendelsesområde
2.1 I disse generelle bestemmelser og vilkår finner anvendelse på alle tilbud gitt av leverandøren og alle avtaler, som er inngått mellom leverandøren og kunden.

2.2 Ingen endring av disse betingelser forplikter leverandøren, med mindre leverandøren skriftlig har godkjent dette.

2.3 I tilfelle det er en konflikt mellom Avtalen og disse generelle bestemmelser og vilkår , er det bestemmelsene i Avtalen som gjelder.

2.4. Kundens henvisninger til egne generelle betingelser vil ikke bli akseptert av leverandøren, med mindre det avtales skriftlig for hvert enkelt tilfelle.

2.5. Alle punkter vedrørende utelukkelse eller begrensning av leverandørens ansvar og vedrørende leverandørens skadeerstatning mot krav fra tredjepart har også påvirkning for leverandørens ansatte samt for en hvilken som helst tredjepart, for hvis handlinger eller unnlatelser leverandøren kan være ansvarlig.

2.6 Kunden bekrefter ved kontraktsinngåelsen å ha mottatt kopi av de generelle bestemmelser og vilkår, enten papirutgave eller digitalt fra Plato Group.

2.7 Hvis Avtale om fjernsalg er inngått elektronisk, skal de generelle bestemmelser og vilkår også gjøres elektronisk tilgjengelig for kunden før avtaleinngåelse, på en slik måte at Kunden kan lagre dette elektronisk.

2.8 Plato Group forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt å revidere og endre disse generelle bestemmelser og vilkår. Plato Group forplikter seg til å underrette kunder om eventuelle endringer elle tillegg i de generelle bestemmelser og vilkår.

2.9 For det tilfelle at bestemmelsene i Avtalen eller i de generelle bestemmelsene og vilkårene er ugyldige eller ikke kommer til anvendelse, gjelder de øvrige deler av Avtalen og de generelle bestemmelsene og vilkårene fortsatt fullt ut. Partene skal for disse tilfellene forhandle om de nye betingelser for å erstatte det ugyldige/bortfalte vilkår eller bestemmelse. De nye vilkårene/bestemmelsene skal så langt som mulig tilstrebes å være i overenstemmelse med de foregående.

 

Artikkel 3. Tilbud og prøvetrykk.
3.1 Ingen bestilling av kunden, vil bli betraktet som godkjent av leverandøren, før leverandøren har sendt en skriftlig ordrebekreftelse, eller (hvis tidligere) leverandøren leverer varene til kunden. Om det er avtalt betaling på forskudd, betraktes en bestilling først som akseptert av leverandøren etter forskuddsbetalingen er mottatt.

3.2 Kunden må sørge for at betingelsene vedrørende bestillingen og alle gjeldene spesifikasjoner er fullstendig og nøyaktig.

3.3 Alle tilbud er gitt på grunnlag av, at det ikke foreligger en avtale før leverandøren sender kunden en ordrebekreftelse. Ethvert tilbud er gyldig i perioden tilbudet er angitt, dersom leverandøren ikke har trukket det tilbake.

3.4 Bilder, kataloger, prospekter/brosjyrer, tegninger og annen informasjon gitt til eller av leverandøren kan endres uten forvarsel og er ikke bindende for leverandøren.

3.5 Leverandøren forbeholder seg av hensyn til løpende forbedringer, rett til når som helst å foreta endringer av varer, før leverandøren skriftlig aksepterer en ordre, både før og etter mottakelsen av kundens ordre eller kundens aksept av et tilbud på varer. For å unngå tvil skal ordren kun betraktes som akseptert, når leverandøren utsteder en skriftlig ordrebekreftelse, jf. Artikkel 3.1.

3.6 Hvis ordren som kunden har levert og leverandøren skriftlige ordrebekreftelse inneholder bestemmelser om levering av et prøvetrykk, leveres et slikt prøvetrykk innen for den avtalte perioden for leveringen. Alltid forutsatt at en slik periode først begynner på den dato, hvor leverandøren mottar de relevante materialer fra kunden, og/eller de visuelle materialer eller produkter, slik at leverandøren kan utarbeide et slikt prøvetrykk.

3.7 Hvis kunden ikke mottar et prøvetrykk, når det har blitt bedt om ett og vedkommende ikke informerer leverandøren om dette innen en uke fra den dato, hvor leverandøren har avtalt å levere et slikt, eller kunden unlater å informere leverandøren om observasjoner , korrigeringer eller bemerkninger innen 48 timer etter mottagelsen av prøvetrykket; Da er leverandøren berettiget til å betrakte kundens ordre som definitiv og til å anta at det ikke foreligger korreksjoner og sender en skriftlig ordrebekreftelse og går videre til å behandle ordren uten ansvar.

 

Artikkel 4 Priser
4.1 Med mindre leverandøren har avtalt annen skriftlig avtale, er prisen i den valuta som det er angitt i tilbudet. Dette er prisen for varene eksklusiv merverdiavgift, levering av varene, utgifter til lager- eller annen oppbevaringsplass, ekslusiv omsetningsavgiften og ekslusiv forsikring. Alle priser er fastsatt på grunnlag av de kostnadseffektive faktorer, som gjaldt da tilbudet ble laget.

4.2 Leverandøren vil alltid ha rett til å bestemme, at enkelte varer kun blir levert i spesifikke minimumsmengder.

4.3 Prisene på Plato Group websider og øvrige prislister er veilendende og kan endres uten ytterligere varsel.

4.4 Plato Group har forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt å kunne endre produktprisene

 

Artikkel 5 Annulleringer
5.1 Ingen ordre som har blitt akseptert av leverandøren, kan annulleres av kunden uten leverandørens skriftlige samtykke. Og på betingelse av at kunden holder leverandøren helt fri for alle omkostninger vedrørende tap ( inkl. tap av fortjeneste, Inkl. omkostningene for alt arbeid og alle anvendte materialer, forberedelser, ordrer gitt sammen med tredjepart, oppbevaring og provisjon), samt skader, avgifter og utgifter som leverandøren lider av som følge av annulleringen.

 

 

Artikkel 6 Levering av produkter med trykk
6.1 I tilfelle leverandøren får instruksjon fra kunden om å levere produkter som er spesielt behandlet og /eller produsert til kunden etter kundens spesifikasjoner, sørger kunden for at det leveres reprodusert materiale av god kvalitet direkte til leverandøren for dette formål.

6.2 For de tillfeller, det kreves slike spesifikke behandlede produkter (som er beskrevet i artikkel 6.1), sender leverandøren en prøve av produktspesifikasjonen til forhåndsgodkjennelse før ordren er plassert, om kunden ønsker dette. I et slikt tilfelle påtar leverandøren seg å sende en prøve til kunden senest 5 uker etter mottagelsen av de relevante instruksjoner og etter mottagelse av de materialer som skal reproduseres.

6.3 Alle utgifter vedrørende trykking av spesifikke behandlet produkter belastet separat. Slike kostnader er ikke inkludert i de avtalte priser, med mindre annet er utrykkelig avtalt.

 

Artikkel 7 Konsulentarbeid og produktutvikling
7.1 Leverandøren skal bestrebe å vareta kundens interesser best mulig, og vil på oppfordring fungere som rådgiver.

7.2 Hver part forplikter seg til å aldri videreformidle konfidensiell informasjon om virksomheten, forretninger, kunder eller leverandører til noen hos den andre part eller til noen medlem av den gruppe av selskaper, som den andre part tilhører (bortsett fra i omfang til det artikkel 7.3 inneholder).

7.3 Hver av partene må videreformidle den andre parts fortrolige informasjon:

7.3.1 til sine ansatte, ledere, representanter eller rådgivere som trenger å vite denne informasjonen for å kunne utføre sine forpliktelser i henhold til disse generelle bestemmelser og vilkår. Hver part skal sikre, at ansatte, ledere, representanter eller rådgivere, til hvem man videreformidler andre parts konfidensiell informasjon, oppfyller bestemmelsene i henhold til artikkel 7; og

7.3.2 bestemmelsene ifølge loven, en rettsavgjørelse eller en regjeringsmyndighet eller lovgivende myndighet.

7.4 Hvis kunden ber leverandøren om å levere produktutvikling, rådgivning om hvilke salgspromoterende produkter som skal brukes, råd om kreative konsepter, tilbud på store prosjekter med produkter med og uten trykk, nasjonal eller internasjonal markedsundersøkelser om spesifikke produkter eller produkt forespørsel om produkter som ikke er spesifikk beskrevet av Plato Group, er kunden – i alle tilfeller som ikke resulterer i en faktisk levering av varer - forpliktet til å betale for det arbeidet som er utført av leverandøren i overensstemmelse med den timesats, som er avtalt mellom partene. Om prisen ikke er avtalt, brukes den satsen som leverandøren pleier å bruke.

 

Artikkel 8 Inspeksjon
8.1 Kunden er berettiget til å inspisere varene, hvis dette er avtalt på forhånd av kunden og leverandøren.

8.2 Hvis 8.1 gjelder, skal inspeksjonen foregå i overenstemmelse med den inspeksjonsmetode, de inspeksjonsprosedyrer og inspeksjonsperioder, som er avtalt, eller som blir avtalt mellom partene i god tid eller i mangel av overensstemmelse med leverandørens sedvanlige inspeksjonsmetode, -prosedyrer og perioder. Inspeksjoner må ikke gi forsinkelser i leveringen.

8.3 Hvis leverandøren har informert kunden skriftlig innen for den avtalte perioden om datoen for inspeksjon og kunden unnlater å svare på denne forespørsel innen for rimelig tid, anses varene for å være godkjent.

8.4 Leverandøren skal ha 14 dager til å svare på resultatene av inspeksjonen og kundens innvendinger, og være i stand til å teste varene, før kunden kan forkaste eller avvise disse varer.

 

Artikkel 9 Levering og leverings datoer
9.1 Angitte leveringsdato kan aldri betraktes som absolutte datoer, med mindre annet er utrykkeligt avtalt. Hvis levering ikke finner sted rettidig, skal leverandøren gi skriftlig beskjed om denne misligholdelsen.

9.2 Leveringsperioden begynner på den siste av følgende datoer:
a. datoen, når avtalen ble ingått,
b. datoen, når leverandøren mottok dokumenter, informasjon, tillatelser og lignende, som er nødvendig for gjennomførelsen av avtalen,
c. datoen, når leverandøren mottar det beløp, der om nødvendig, skal betales på forhånd av kunden i henhold til avtalen,
d. datoen, som følger etter datoen for godkjennelse av prøven.

9.3 Hvis leverandøren, hvor det dreier seg om spesifikke produserte produkter, leverer kunden varer på opptil 4 prosent mer eller mindre enn den mengden, som leverandøren har akseptert, har kunden ikke rett til å gjøre innsigelse eller avvise varene eller noen av varene pågrunn av overskridelse eller manglende mengde, og skal betale den avtalte pris for disse varer.

9.4 Leverandøren må etter forutgående drøftelse med kunden være i stand til å levere varene i flere partier, og hvert parti betales hver for seg.

9.5 Med mindre annet er avtalt skriflig, skjer levering av varene fra lager. Varene betraktes som levert av leverandøren og akseptert av kunden, så snart varene er blitt tilbudt kunden, og/eller så snart varene er blitt lastet eller er under transport.

9.6 Hvis kunden av en eller annen grunn ikke aksepterer levering av noen av varene, når de er klar til levering, eller leverandøren ikke er i stand til å levere varene innen tiden, fordi kunden ikke har utlevert de riktige instruksjonene, dokumenter, lisenser eller tillatelser:

9.6.1 risikoer i forbindelse med varene overføres til kunden (også risikoen for tap eller skade, som skyldes firmaets uaktsomhet),

9.6.2 varene betraktes som levert, og

9.6.3 leverandøren kan oppbevare varene frem til leveringen, og kunden er ansvarlig for alle omkostninger og utgifter i denne forbindelse ( inkludert, med ikke begrenset til oppbevaring og forsikring).

9.7 Ingen av partene er ansvarlig for forsinkelse i utførelsen av sine plikter i henhold til disse bestemmelser og vilkår, hvis en slik forsinkelse skyldes omstendigheter, som det med rimelighet konstateres, at den forsinket part ikke var herre over dem, og som med rimelighet ikke kunne forutsees på datoen for disse bestemmelser og vilkår. Den part, som hevder, at slike omstendigheter har funnet sted, skal skriftlig gi den andre part utfyllende opplysninger om disse omstendigheter og, om mulig, om hvor lang tid forsinkelsen antas å vare. Hvis denne part er innforstått med, at omstendighetene faller inn under bestemmelsene i denne artikkel, skal den andre part skriflig bekrefte, at den første part har sagt at de bestreber seg mest mulig for å gjøre sitt ytterste for å unngå forsinkelser, og å være berettiget til en rimelig forlengelse av tiden til å utføre disse forpliktelser.

9.8 Med mindre annet er avtalt skriftlig, vil transport skje for kundens regning også, selv om transportøren utrykkelig har bestemt, at det skal vises i alle transportdokumenter, at all skade og/eller tap som følge av transport er avsenders regning og risiko.

9.9 Med mindre annet er avtalt skriftlig, velger leverandøren transportmåte og transportmiddel, som etter leverandørens beste overbevisninger er best, og leverandøren skal ikke heftes for sitt valg. Kunden betaler transportutgiftene.

9.10 Hvis leverandøren stiller vareprøver til rådighet for kunden, kan kunden returnere vareprøvene til leverandøren innen 14 dager etter mottagelse i uskadet stand og i originalemballasjen, deretter vil fakturaen for disse vareprøver bli kreditert kunden.

9.11 Hvis leverandøren viser eller leverer en modell, en vareprøve eller et eksempel, er dette kun veiledende: kvaliteten av de artikler, som leveres, kan avvike fra vareprøven, modellen eller eksemplet. [Bestemmelsene i artikkel 8 ( Inspeksjon) finner tilsvarende anvendelse].

9.12 Hvis kunden ikke mottar leveringen, skal leverandøren foreta de nødvendige anstrengelser for å levere varene til kunden. Når leverandøren har gjort de nødvendige anstrengelser for å levere varene, er leverandøren berettiget til å disponere varene eller bruke varene på annen måte. Alle handlinger i denne forbindelse kommer kunden til gode etter fradrag av de omkostninger, som er påløpt i denne forbindelse, uten at dette berører leverandørens rett til full betaling av den avtalte pris.

9.13 Leverandøren skal sikre, at hver levering av varene blir levert med en kvittering, som viser datoen for ordren, ordrenummer, varenes type og mengde ( inkl. varenes kodenummer, hvis det er aktuelt) og, hvis varene leveres som delforsendelse, vedlegges en oversikt over de varer, som fortsatt skal leveres.

9.14 Hvis det er synlig mangler, defekt eller skade på varene ved levering, skal kunden skrive en bemerkning på transportørens følgedokument med nærmere opplysninger om disse mangler, defekt eller skade og skrive disse opplysninger i et brev til transportøren med en kopi til leverandøren senest tre dager etter leveringen.

 

Artikkel 10 Klager
10.1 Innen 3 dager etter leveringen skal kunden skriftlig informere leverandøren om klager vedrørende varene, inkludert synlige feil eller om at varene ikke er i overanstemmelse med avtalen. Hvis kunden unnlater å varsle leverandøren om en klage innen tre dager etter leveringsdatoen, anses kunden for å ha akseptert varene og leverandøren har ingen ansvar for slike feil eller en slik manglende overanstemmelse.

10.2 Klager over usynlige defekter skal leveres skriftlig innen åtte dager, etter det har blitt oppdaget, men senest tre måneder etter datoen for leveringen av varene.

10.3 Klager vedrørende kjøpesummen, som er oppført i de fakturaer, som leverandøren har sendt til kunden, skal leveres skriftlig innen åtte dager etter fakturadatoen.

10.4 Med hensyn til tjenesteytelser, varer og/eller råmaterialer skaffet og/eller levert av leverandøren, men som leverandøren har skaffet fra tredjemann, gjelder bestemmelsene i de foregående artikler kun såfremt og i det omfang, leverandøren av slike tjenesteytelser, varer og/eller råmaterialer har gitt leverandøren garanti.

10.5 Varer, som leverandøren annerkjenner som mangelfull, vil enten bli erstattet av leverandøren eller kreditert kunden, med utelukkelse av enhver annen forpliktelse til å betale ytterligere skadeserstatning.

10.6 Varer kan kun returneres etter skriftlig tillatelse fra leverandøren, for kundens regning og risiko. Mottagelse av returnerte varer er ikke ensbetydende med, at leverandøren påtar seg noe ansvar.

 

Artikkel 11 Eiendomsforbehold
11.1 Eiendomsretten til varene går over til kunden, først når leverandøren har mottatt alle utestående beløp i sin helhet ( i kontanter eller disponible midler) vedrørende:

11.1.1 varene, og

11.1.2 alle andre beløp, som kunden av én eller annen grunn skylder eller kommer til å skylde leverandøren.

11.2 Inntil det tidspunkt, hvor eiendomsretten til varene går over til kunden, har kunden ikke rett til å selge, leie ut eller behefte varene på noen som helst måte, bortsett fra og i den grad dette vedrører den ordinære virksomhet, og etter leverandøren har truffet skriftlig avtale, i hvilket tilfelle kunden overfører sitt krav til tredjemann til leverandøren og fremlegger transporterklæringen for leverandøren på første etterspørsel. Etter leverandørens valg kan leverandøren også, på forhånd, kreve at det opprettes et skjult pant.

11.3 Hvis kunden ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser til leverandøren, er kunden forpliktet til uten ytterligere beskjed om misligholdelse, å stille de varer, som leverandøren eier, til rådighet for leverandøren. Kunden gir leverandøren, sine agenter og ansatte en ugjennkallelig tillatelse til når som helst å få adgang til alle områder, hvor varene er eller kan være lagret for å undersøke dem, eller, hvis kundens eiendomsrett har opphørt, å få de tilbake.

11.4 Kunden lover å sikre leverandørens interesser i forbindelse med eiendomsforbeholdet. Kunden lover å kompensere leverandøren for en slik rente i tilfelle av ulykke og overføre sitt krav til sitt forsikringsselskap til leverandøren på første oppfordring.

 

Artikkel 12 Betaling
12.1 Med mindre annet er avtalt skriftlig, og uten at dette berører bestemmelsene i den neste paragraf, skal kunden betale alle fakturaer for varene til leverandøren innen 14 dager etter fakturadatoen eller etter en så kort periode, som leverandøren informerer kunden i sin skriftlige ordrebekreftelse. Kunden er forpliktet til å betale varene, selv om kunden ikke har ønsket å motta varene.

12.2 Leverandøren vil til enhver tid, før levering eller fortsatt levering, ha rett til å kreve en forskuddsbetaling eller sikkerhet på et beløp, som leverandøren anser tilstrekkelig til godtgjørelse av kundens forpliktelser. Leverandøren har rett til å utsette ytterligere leveringer, hvis kunden ikke imøtekommer denne forespørsel, som trer i kraft, hvis en fast leveringsdato er blitt avtalt, uten at dette berører leverandørens rett til å kreve kompensasjon for tap på grunn av for sen og/ eller manglende oppfyllelse av avtalen.

12.3 Hvis kunden unlater å betale innen for den avtalte perioden, har leverandøren rett til å kreve renter av det ubetalte beløp fra forfallsdatoen for betalingen. Forsinkelsesrenten ifølge Norges bank rentesats pålegges daglig, inntil betaling har funnet sted i disponible midler.

12.4 Hvis kunden ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til artikkel 12, forfaller all utestående gjeld omgående til betaling som kunden skylder leverandøren, fra tidspunktet for denne unlatelsen.

12.5 Kunden gir avkall på retten til å motregne. Motregning eller avtale om annen form for oppgjør kan ikke foretas uten forutgående skriftlig avtale.

12.6 Plato Group kan på ethvert tidspunkt kreve at Kunden foretar en tilstrekkelig forskuddsbetaling eller stiller annen sikkerhet for oppfyllelse av betalingsforpliktelsen i henhold til Avtalen. Dersom kunden ikke betaler slikt forskudd eller stiller tilstrekkelig sikkerhet før leveringstidspunktet, har Plato Group rett til å stanse ytterligere leveringer i henhold til Avtalen. Plato Group kan i slike tilfeller ikke gjøres ansvarlig for eventuelle økonomisk tap som påføres Kunden. Plato Group kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for å ikke ha fullført Avtalen eller for øvrig gjøres rettslig ansvarlig for avtalebrudd.

Plato Group har overfor Kunden en ubeskåren rett til å kreve erstatning for påført økonomisk tap ved avtalebrudd eller dersom Avtalen ikke gjennomføres, herunder i de tilfeller det er avtalt leveringstidspunkter.

12.7 Kunder som ikke gjør opp betalingsforpliktelser i henhold til Avtalen skal betale utenrettslige inkassogebyrer henhold til inkassoloven.

12.8 Vi gjør oppmerksom på at endringer av fakturaadresse, rekvisisjons-, PO-, EHF-nummer samt Org. nr. etter faktura er sendt ut, utløser et administrasjonsgebyr på NOK 200,- pr. faktura.

 

Artikkel 13 Ansvar
13.1 Leverandørens totale ansvar både i og uten for kontraktforhold ( inkludert uaktsomhet eller brudd på formelle plikter), feiltolking, erstatning eller på annen måte, i forbindelse med gjennomførelsen eller den påtenkte gjennomførelsen av avtalen, er begrenset til kun å omfatte avtaleprisen. Leverandøren har ingen ansvar overfor kunden for noe som helst tap av fortjeneste, tap av forretning eller forringelse av goodwill, hverken direkte, indirekte eller som følgeskade, eller noe som helst krav på derav følgende kompensasjon (uansett av hvilken grunn) på grunn av eller i forbindelse med avtalen.

13.2 Hvis kunden videreselger, leverer, pantsetter eller på noen annen måte, likegyldig under hvilken benevelse, hva enten det er med overveielse eller ei, eller hva enten de pågjeldene varer er i bruk eller annet, overfører, eller stiller varer til disposisjon for tredjemann, og leverandøren i den forbindelse har gitt kunden informasjon om, at leverandøren har begrunnet tvil, hva angår deres kvalitet, er kunden forpliktet til å holde leverandøren skadeløs for alle krav fra tredjemann vedrørende skade og/ eller tap, som kan forekomme på grunn av eller i forbindelse med de artikler, som leverandøren har levert til den annen part.

13.3 Kunden er forpliktet til å holde leverandøren skadeløs for alle omkostninger og skader og/eller tap, som leverandøren måtte pådra seg eller lide på grunn av en rettsak, som en tredjemann har brakt mot leverandøren, vedrørende en omstendighet, hvor ansvar over for kunden er blitt utelukket i disse generelle bestemmelser og vilkår.

13.4 Ingenting i følgende vilkår utelukker eller begrenser leverandørens ansvar:

13.4.1 ved død eller personskade, som skyldes leverandørens uaktsomhet, eller

13.4.2 for noe, som det ville være ulovlig for leverandøren å utelukke eller forsøke å utelukke ansvaret for, eller

13.4.3 for svindel eller uriktig informasjon.

13.5 Alle klausuler i de generelle bestemmelsene og vilkårene, herunder klausuler om ansvarsbegrensning og skadeløsholdelse for Plato Group, gjelder også fullt ut for Plato Group ansatte og øvrige kontraktsmedhjelpere.

13.6 I den grad ikke annet uttrykkelig er skriftlig avtalt, skal alle krav fra kunden i henhold til Avtalen og/eller de generelle bestemmelser opphøre ett år etter leveringstidspunktet.

 

Artikkel 14 Force Majeure
14.1 Leverandøren forbeholder seg retten til å utsette datoen for levering eller annullere avtalen eller redusere mengden av varer, som kunden har avgitt ordre om (uten ansvar overfor kunden), hvis han er forhindret i eller forsinket i å utføre sin forretning på grunn av omstendigheter, som han med rimelighet ikke kan sies å være herre over, inkludert, men ikke begrenset til, force majeure, statlige aksjoner, krig eller nasjonal nødsituasjon, terrorhandlinger, protester, opprør, borgernes opprør, brann, eksplosjon, oversvømmelse, epidemi, lockout, streik eller andre arbeidskonflikter (enten de vedrører denne parts arbeidstyrke eller ei), eller begrensninger eller forsinkelser, som påvirker transportørene, eller umuligheten av eller forsinkelse av å få forsyninger av passende eller egnet materialer, forutsatt at den aktuelle hendelse fortsetter i en kontinuerlig periode på mer enn tre måneder, er hver av partene berettiget til skriftlig å informere den andre part, at avtalen avsluttes.

14.2 Dersom Plato Group på grunn av force majeure er forhindret fra å gjennomføre Avtalen, er Kunden forpliktet til å betale verdien av det som er mottatt/levert.

 

Artikkel 15 Oppsigelse
15.1 Uten at dette berører rettigheter i henhold til, denne avtalen eller noen rettigheter eller rettsmidler, kan leverandøren avslutte denne avtalen uten ansvar overfor kunden ved å gi kunden skriftlig beskjed minst 14 dager i forveien (eller med en slik oppsigelsesfrist, som han anser for passende), med skriftlig beskjed, hvis:

15.1.1 Kunden unnlater å betale det beløp, som skyldes i henhold til denne avtalen, på forfallsdatoen for betaling og han er forsatt på etterskudd minst 14 dager etter å ha fått skriftlig varsel om å foreta en slik betaling, eller

15.1.2 kunden begår et vesentlig brudd på vesentlige vilkår i denne avtalen, og han (hvis et slik brudd kan unngås) unnlater å unngå dette brudd innen 14 dager etter å ha mottatt skriftlig varsel om dette; eller

15.1.3 Kunden gjentatte ganger bryter én av bestemmelsene i denne avtalen, slik at det med rimelighet kan hevdes, at hans adferd ikke er i overanstemmelse med hensikten eller evnen til å gjennomføre betingelsene i denne avtale, eller

15.1.4 kunden utsetter eller truer med å utsette betalingen av sin gjeld eller ikke er i stand til å betale sin gjeld, etterhvert som de forfaller eller innrømmer, at han ikke er i stand til å betale sin gjeld eller anses for ikke å være i stand til å betale sin gjeld, jf. paragraf 17 i den norske konkursloven eller

15.1.5 kunden innleder forhandlinger med alle eller en gruppe av sine kreditorer med henblikk på å omlegge en del av sin gjeld, eller foreslår eller inngår et kompromiss eller en ordning med sine kreditorer, eller

15.1.6 det sendes inn en søknad, det gis et varsel, det treffes en beslutning, eller det gis ordre til eller i forbindelse med avvikling av kunden, eller

15.1.7 innlevering av en begjæring til retten, eller det gis ordre til å utpeke en administrator eller det gis en forhåndsbeskjed om å utpeke en administrator eller det utpekes en administrator for kunden.

 

Artikkel 16 Taushetsplikt, diskresjon, opphavsrett og immaterielle rettigheter

16.1 All type informasjon verdrørende produktspesifikasjon og Leverandørens forretningsopplysninger som Kunden mottar i forbindelse med forhandliger før avtaleinngåelsen og/eller i forbindelse med avtaleingåelsen, er strengt konfidensielle og kan ikke benyttes av Kunden på noen måte eller videreformidles til tredjeperson.

16.2 Dersom forhandlinger mellom partene ikke fører til avtaleinngåelse, skal kunden uten ugrunnet opphold returnere mottatt informasjon og datafiler (herunder men ikke begrenset til bilder, tegninger, utkast, foto, skilt, prototyper, modeller, m.m.). Kunden har ingen rett til på noen måte å benytte seg av mottatt informasjon og datafiler. Kunden forplikter seg til umiddelbart å destruere/makulere eventuelle kopier.

16.3 Samtlige opphavsrettslige og immaterielle rettigheter i dokumenter som er fremskaffet av Leverandøren (herunder men ikke begrenset til; bilder, tegninger, utkast, foto, skilt, prototyper, modeller, skjema, vareprøver, format, verktøy, design, mønster, arbeidsmetoder, presentasjoner, annonser, skriftlig materiell, filer, internettsider, brosjyrer, kataloger, m.m.) forblir Leverandørens eiendom, selv om dette er gjort tilgjengelig for Kunden eller tredjepart engasjert av Kunden. De opphavsrettslige og immaterielle rettighetene kan ikke benyttes til andre formål utover Avtalen, uten forutgående skriftlig samtykke fra Leverandøren.

16.4 Plato Group beholder alle rettigheter i henhold til åndsverksloven (lov av 12.05.1961 nr. 2), uavhengig av de øvrige vilkår i generelle bestemmelser.

16.5 All utnyttelse og bruk av tidligere nevnte opphavsrettslige og immaterielle rettigheter under og etter gjennomføring av Avtalen, er forbeholdt Plato Group (herunder publiseringer, overføringer, reproduksjoner, distribusjoner o.l.).

16.6 Kunden forplikter seg til å holde Leverandøren skadesløs for alle opphavsrettslige og immaterielle krav fremsatt av andre.

16.7 Leverandøren skal gi Kunden en opphavsrettslig/immateriell brukerslisens i henhold til formålet med Avtalen.

16.8 Plato Group har fra leveringstidspunktet rett til å benytte Varen i sin portefølje, reklamekampanjer og markedsføring. Denne retten omfatter også bilder, tegninger, utkast, foto, skilt, prototyper, modeller, skjema, vareprøver, format, verktøy, design, mønster, arbeidsmetoder, presentasjoner, annonser, skriftlig materiell, filer, internettsider, brosjyrer, kataloger, m.m.

 

 

De følgende bestemmelser i artikkel 17 gjelder når Plato Group inngår en kontrakt om fjernsalg med Kjøper/Forbruker. Artikkel 17 supplementerer eller erstatter de øvrige generelle bestemmelsene og vilkårene for salg og levering i forbrukerforhold. De ufravikelige lovbestemmelser i forbrukerkjøpsloven og angrerettloven har forrang ved eventuell motstrid med de generelle vilkårene.

 

Artikkel 17 Forbrukerkjøpsklausul

 

17.1 Definisjoner

Dersom Plato Group selger og/eller leverer Produkter eller Tjenester til Kjøper/Forbruker kommer enkelte av de generelle bestemmelsene og definisjonene ikke til anvendelse, og justerte vilkår vil i stedet komme til anvendelse. Dette gjelder særlig de følgende bestemmelsene i art. 17. Følgende begreper og vilkår vil i tillegg ha følgende betydning:

 

Angrefrist: En 14 dagers periode hvor Kjøper/Forbruker uten grunn har rett til å returnere varen uten kostnader til selgeren, selv om det ikke foreligger mangel ved varen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Kontrakten relaterer seg til levering av Produkter som er tilvirket etter spesifikasjoner fra Kjøper/Forbruker.

Angrerett: Muligheten Kjøper/Forbruker har til å tre ut av avtale om fjernsalg under angrefristperioden.

 

 

 

17.2 Tilbudet

1. Tilbudet inneholder en komplett og nøyaktig beskrivelse av Produktet og/eller Tjenestene som er tilbudt. Beskrivelse skal være tilstrekkelig detaljert til at Kjøper/Forbruker er i stand til å foreta en nødvendig vurdering av Tilbudet. Åpenbare skrivefeil/øvrige feil ved Tilbudet er ikke bindende for Plato Group.

2. Ethvert tilbud inneholder slik informasjon at det fremstår som klart for Kjøper/Forbruker hvilke rettigheter og plikter som følger ved Aksept av Tilbudet. Dette gjelder særlig:

-           Den totale prisen på Produktet og/eller Tjenesten

-           Alle frakttillegg, leveringskostnader eller porto

-           Hvordan Kontrakten inngås, og hvilke skritt som må foretas i den forbindelse

-           Tilbudsperioden eller perioden hvor Plato Group garanterer prisen.

-           Gjennomføring av betaling, levering, ytelse, leveringstiden hvor Plato Group påtar seg å levere varen eller tjenesten.

-           Kostnadene ved bruk av fjernkommunikasjon for inngåelse av Kontrakten hvor kostnaden er beregnet annerledes enn grunntakst

-           Hvordan Kjøper/Forbruker kan kontrollere, og hvis nødvendig, gjenopprette opplysninger gitt forut for kontraktsinngåelsen

-           Hvilke språk, foruten norsk, som kontrakten kan inngås på

 

17.3 Kontrakten

1. Kontrakten er inngått når Kjøper/Forbruker aksepterer Tilbudet.

2. Dersom Kjøper/Forbruker aksepterer Tilbudet elektronisk, skal Plato Group snarest bekrefte mottagelse av aksept på Tilbudet elektronisk. Den tid kvittering på mottagelse av aksept ikke har blitt bekreftet av Plato Group, kan Kjøper/Forbruker velge ikke å inngå Kontrakten.

3. Plato Group kan - innenfor gjeldende lovgivning – foreta en kredittsjekk av Kjøper/Forbruker, samt foreta undersøkelser om alle andre opplysninger og omstendigheter som er av interesse ved inngåelse av avtale om fjernsalg. Dersom undersøkelsene tilsier det, har Plato Group rett til ikke å akseptere bestillingen eller fastsette særlige vilkår for ytelsen og Kontrakten.

4. Plato Group gir følgende informasjonen til Kjøper/Forbruker i forbindelse med Kontrakten:

-           Opplysninger om de totale kostnadene Kjøper/Forbruker skal betale, herunder leveringskostnader samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, se punkt 2 i artikkel 17.2 i disse generelle bestemmelser og vilkår.

-           Forretningsadresse til Plato Group hvor Kjøper/Forbruker kan rette eventuelle klager/reklamasjon

-           Informasjon om garantier og service etter inngåelse av avtalen.

 

17.4 Priser

1. Under gyldighetsperiode fastsatt i tilbudet, skal prisene på Produktene og/eller Tjenestene som er tilbudt ikke heves, med unntak av prisendringer som følge av endringer i merverdiavgiften.

2. Dersom prisene heves i løpet av en 3 måneders periode etter inngåelse av kontrakten, skal Kjøper/Forbruker ha rett til å heve kontrakten.

 

17.5 Levering

1. Oppgitt adresse fra Kjøper/Forbruker til Plato Group skal anses som leveringsstedet.

2. Levering av varen/tjenesten fra Plato Group til Kjøper/Forbruker skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i Tilbudet. Plato Group skal sende en ordrebekreftelse innen rimelig tid og senest innen 30 dager, ved mindre en lengre leveringsperiode var avtalt. Hvis leveringen blir forsinket, eller hvis en ordre ikke kan bli utført helt eller delvis i henhold til Kontrakt, skal Kjøper/Forbruker motta en melding om dette senest innen 30 dager etter at ordren er sendt. Kjøper/Forbruker skal for dette tilfelle ha rett til å heve kontrakten uten kostnader og være berettiget til å kreve kompensasjon etter Kontrakten/ gjeldende rett.  Kjøper/Forbruker har en forutgående plikt til å sende Plato Group en påminnelse og gi et rimelig varsel om at mislighold vil gjøres gjeldende.

3. Dersom det blir foretatt heving av Kontrakten i samsvar med denne bestemmelsen, skal Plato Group refundere betalingen fra Kjøper/Forbruker så snart som mulig og senest innen 14 dager fra den dag Plato Group mottar varen eller henteseddel.

4. Risikoen for varen/tjenesten går over på Kjøper/Forbruker når varen/tjenesten er overtatt i henhold til Kontrakten. Risikoen for skader og/eller tap av Produktet forblir hos Plato Group inntil leveringstidspunktet til Kjøper/Forbruker eller en tidligere utpekt representant gjort kjent for Plato Group, med mindre det uttrykkelig foreligger annen avtale. Dersom Kjøper/Forbruker velger transportør/speditør, går risikoen til Plato Group over på transportør/speditør, og/eller Kjøper/Forbruker, når produktet overleveres til transportør/speditør.

 

17.6 Angrerett

1. Det er et grunnprinsipp at produkter fra Plato Group leveres i samsvar med Kontrakten, uten feil og mangler.

2. Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at Kjøper/Forbruker uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøper/Forbruker må gi Plato Group melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen/tjenesten og de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. I forbindelse med leveringstidspunktet løper angrefristen fra: (a) den påfølgende dagen etter at Kjøper/Forbruker mottar Produktet (eller en person som er utpekt av Kjøper/Forbruker og gjort kjent for Plato Group), eller (b) den dag da Kjøper/Forbruker (eller en tredjeperson utpekt for det formål) har mottatt det siste Produktet, dersom Kjøper/Forbruker har bestilt flere Produkter i den samme ordren som er levert separat, eller (c) dagen som Kjøper/Forbruker (eller en tredje part utpekt i den forbindelse, som ikke er transportør) har mottatt den siste forsendelsen eller den siste delen av denne, hvis leveransen av produktet består av forskjellige forsendelser eller deler.

3. Angrefristen i Angrerettloven gjelder ikke for Produkter som har blitt produsert/tilvirket av Plato Group i samsvar med spesifikasjoner gitt av Kjøper/Forbruker, som klart er av individualisert karakter og/eller varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres. I disse tilfellene gjelder de øvrige generelle bestemmelsene og vilkårene for salg og levering.

4. Angrefristen gjelder ikke for Kontrakter om levering av Tjenester dersom Plato Group etter anmodning/forhåndsgodkjenning fra Kjøper/Forbruker allerede har startet arbeidet før angrefristen har utløpt, eller hvis Kjøper/Forbruker har erklært at han frasier seg angreretten så snart Plato Group har oppfylt kontrakten. Dersom oppfyllelse av kontrakten knytter seg til ytelse av Tjenester, skal angreretten gjelde fra 14 dager fra den dag som kontrakten ble inngått.

5. Under angrefristen skal Kjøper/Forbruker håndtere Produktet og alt som ble levert med nødvendig varsomhet. Kjøper/Forbruker kan pakke opp eller prøve Produktet så langt som nødvendig for å kunne undersøke Produktet. Kjøper/Forbruker skal være ansvarlig for forringelse av verdien på Produktet som følge av håndtering av Produktet under angrefristen utover det som var nødvendig for å kontrollere karakteren, karakteristikken og funksjonen i den forbindelse.

6. Kjøper/Forbruker som ønsker å benytte seg av angreretten er forpliktet til å gi melding til Plato Group om dette innen fristen på en slik måte at dette fremgår klart.

7. Plato Group skal snarest mulig bekrefte mottakelse av meldingen om angrerett fra Kjøper/Forbruker.

8. Varen må innen 14 dager etter benyttelse av angreretten leveres tilbake til Plato Group i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da Kjøper/Forbruker mottok de.

9. Kjøper/Forbruker skal betale kostnadene ved returforsendelsen. 

10. Dersom Kjøper/Forbruker ikke benytter seg av angreretten innen angrefristen, er kontrakten endelig og bindende.

           

17.7.1 Foretaksopplysninger om PLATO GROUP

 1. Foretaksnavn: Plato Group AS
 2. Adresse: Kvernhusvegen 21, 2743 Harestua i Lunner kommune.
 3. E-post adresse: info@platogroup.eu   
 4. Organisasjonsnummer: 912 027 600

 

17.7.2 Foretaksopplysninger om IGO

 1. Foretaksnavn: Plato Group AS
 2. Handelsnavn: IGO
 3. Adresse: Kvernhusvegen 21, 2743 Harestua i Lunner kommune.
 4. Telefonnummer: 21 09 37 37
 5. E-post adresse: info@igoprofil.no
 6. Organisasjonsnummer: 912 027 600

 

17.7.3 Foretaksopplysninger om PROMOTIV

 1. Foretaksnavn: Plato Group AS
 2. Handelsnavn: promotiv
 3. Adresse: Kvernhusvegen 21, 2743 Harestua i Lunner kommune.
 4. Telefonnummer: 21 09 37 37
 5. E-post adresse: sales@promotiv.no
 6. Organisasjonsnummer: 912 027 600

 

17.7.4 Foretaksopplysninger om COMPACON

 1. Foretaksnavn: Plato Group AS
 2. Handelsnavn: Compacon
 3. Adresse: Kvernhusvegen 21, 2743 Harestua i Lunner kommune.
 4. Organisasjonsnummer: 912 027 600

 

17.7.5 Foretaksopplysninger om HEROES OF PRINT

 1. Foretaksnavn: Plato Group AS
 2. Handelsnavn: Heroes of Print
 3. Adresse: Kvernhusvegen 21, 2743 Harestua i Lunner kommune.
 4. Organisasjonsnummer: 912 027 600

 

17.7.6 Foretaksopplysninger om BRABANTIA ASTEN

 1. Foretaksnavn: Plato Group AS
 2. Handelsnavn: Brabantia Asten
 3. Adresse: Kvernhusvegen 21, 2743 Harestua i Lunner kommune.
 4. Organisasjonsnummer: 912 027 600

 

Artikkel 18 Diverse
18.1 Denne avtalen og enhver uoveranstemmelse eller ethvert krav, som måtte oppstå på grunn av eller i forbindelse med den eller dens innhold eller opprettelse (inkludert tvister eller krav utenfor kontraktsforhold) er underlagt og skal fortolkes i overanstemmelse med norsk rett, og partene underkaster seg utelukkende de norske domstoler sine avgjørelser.

18.2 Hvis en av disse bestemmelser og vilkår dømmes av en rett, en domstol eller et admistrativt organ med kompetanse til å treffe avgjørelse til å være helt eller delvis ulovlig, ugyldig, uten rettsvirkning, ikke gjennomførbart eller urimelig, skal denne bestemmelsen, i det omfang den er ulovlig, ugyldig, uten rettsvirkning, ikke gjennomførbart eller urimelig, fjernes, og de resterende bestemmelser og vilkår vil fortsatt ha full virkning.

18.3 Leverandørens unnlatelse av eller forsinkelse med å gjennomføre eller delvis gjennomføre

18.4 Leverandørens fraskrivelse av et brudd eller en feil i henhold til en bestemmelse i avtalen begått av kunden vil ikke bli betraktet som en fraskrivelse av rettigheter ved et etterfølgende brudd eller en etterfølgende misligholdelse og påvirker på ingen måte de andre bestemmelser i avtalen.

18.5 All kommunikasjon mellom partene om avtalen skal være skriftlig og leveres personlig eller sendes som forhåndsbetalt A-post eller pr. fax:

18.5.1 (i tilfelle av beskjeder til leverandøren) til hans registrerte kontor eller en annen adresse, som leverandøren vil opplyse til kunden, adressert til den administrerende direktør eller

18.5.2 (i tilfelle av beskjeder til kunden) til hans registrerte kontor eller en annen adresse, som kunden vil opplyse leverandøren, adressert til den administrende direktør.

Versjon 20180822

GENERELLE BESTEMMELSER OG VILKÅR FOR SALG OG LEVERING – Plato Group AS, Kvernhusvegen 21, 2743 Harestua i Lunner kommune.

PDF Generelle Bestemmelser og vilkar for salf og levering - Plato Group AS

IGO, Promotiv, Compacon, Heroes of Print og Brabantia Asten er handelsnavn tilhørende Plato Group AS, lokalisert på Harestua, registrert i Brønneysundregistrene ved Org.nr. 912 027 600

Artikkel 1 Definisjoner
1.1 I disse generelle bestemmmelser og vilkår vil følgende definisjoner og fortolkningsregler bli anvendt: "Leverandør" betyr Plato Group AS. "Kunde" betyr: Kunden, kjøperen og/ eller den kontraherende part, som ønsker å inngå, eller som inngår en avtale med leverandøren, eller som gir leverandøren et tilbud. "Varer" betyr: De artikler som skal leveres, og/eller de tjenester som skal leveres av leverandøren, her gjelder også rådgiving og kreative uttrykk. "Avtale" betyr: Alle avtaler inngått mellom leverandøren og kunden.

1.2 Overskrifterne påvirker ikke fortolkningen av disse generelle bestemmelser og vilkår.

 

Artikkel 2 Anvendelsesområde
2.1 I disse generelle bestemmelser og vilkår finner anvendelse på alle tilbud gitt av leverandøren og alle avtaler, som er inngått mellom leverandøren og kunden.

2.2 Ingen endring av disse betingelser forplikter leverandøren, med mindre leverandøren skriftlig har godkjent dette.

2.3 I tilfelle det er en konflikt mellom Avtalen og disse generelle bestemmelser og vilkår , er det bestemmelsene i Avtalen som gjelder.

2.4. Kundens henvisninger til egne generelle betingelser vil ikke bli akseptert av leverandøren, med mindre det avtales skriftlig for hvert enkelt tilfelle.

2.5. Alle punkter vedrørende utelukkelse eller begrensning av leverandørens ansvar og vedrørende leverandørens skadeerstatning mot krav fra tredjepart har også påvirkning for leverandørens ansatte samt for en hvilken som helst tredjepart, for hvis handlinger eller unnlatelser leverandøren kan være ansvarlig.

2.6 Kunden bekrefter ved kontraktsinngåelsen å ha mottatt kopi av de generelle bestemmelser og vilkår, enten papirutgave eller digitalt fra Plato Group.

2.7 Hvis Avtale om fjernsalg er inngått elektronisk, skal de generelle bestemmelser og vilkår også gjøres elektronisk tilgjengelig for kunden før avtaleinngåelse, på en slik måte at Kunden kan lagre dette elektronisk.

2.8 Plato Group forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt å revidere og endre disse generelle bestemmelser og vilkår. Plato Group forplikter seg til å underrette kunder om eventuelle endringer elle tillegg i de generelle bestemmelser og vilkår.

2.9 For det tilfelle at bestemmelsene i Avtalen eller i de generelle bestemmelsene og vilkårene er ugyldige eller ikke kommer til anvendelse, gjelder de øvrige deler av Avtalen og de generelle bestemmelsene og vilkårene fortsatt fullt ut. Partene skal for disse tilfellene forhandle om de nye betingelser for å erstatte det ugyldige/bortfalte vilkår eller bestemmelse. De nye vilkårene/bestemmelsene skal så langt som mulig tilstrebes å være i overenstemmelse med de foregående.

 

Artikkel 3. Tilbud og prøvetrykk.
3.1 Ingen bestilling av kunden, vil bli betraktet som godkjent av leverandøren, før leverandøren har sendt en skriftlig ordrebekreftelse, eller (hvis tidligere) leverandøren leverer varene til kunden. Om det er avtalt betaling på forskudd, betraktes en bestilling først som akseptert av leverandøren etter forskuddsbetalingen er mottatt.

3.2 Kunden må sørge for at betingelsene vedrørende bestillingen og alle gjeldene spesifikasjoner er fullstendig og nøyaktig.

3.3 Alle tilbud er gitt på grunnlag av, at det ikke foreligger en avtale før leverandøren sender kunden en ordrebekreftelse. Ethvert tilbud er gyldig i perioden tilbudet er angitt, dersom leverandøren ikke har trukket det tilbake.

3.4 Bilder, kataloger, prospekter/brosjyrer, tegninger og annen informasjon gitt til eller av leverandøren kan endres uten forvarsel og er ikke bindende for leverandøren.

3.5 Leverandøren forbeholder seg av hensyn til løpende forbedringer, rett til når som helst å foreta endringer av varer, før leverandøren skriftlig aksepterer en ordre, både før og etter mottakelsen av kundens ordre eller kundens aksept av et tilbud på varer. For å unngå tvil skal ordren kun betraktes som akseptert, når leverandøren utsteder en skriftlig ordrebekreftelse, jf. Artikkel 3.1.

3.6 Hvis ordren som kunden har levert og leverandøren skriftlige ordrebekreftelse inneholder bestemmelser om levering av et prøvetrykk, leveres et slikt prøvetrykk innen for den avtalte perioden for leveringen. Alltid forutsatt at en slik periode først begynner på den dato, hvor leverandøren mottar de relevante materialer fra kunden, og/eller de visuelle materialer eller produkter, slik at leverandøren kan utarbeide et slikt prøvetrykk.

3.7 Hvis kunden ikke mottar et prøvetrykk, når det har blitt bedt om ett og vedkommende ikke informerer leverandøren om dette innen en uke fra den dato, hvor leverandøren har avtalt å levere et slikt, eller kunden unlater å informere leverandøren om observasjoner , korrigeringer eller bemerkninger innen 48 timer etter mottagelsen av prøvetrykket; Da er leverandøren berettiget til å betrakte kundens ordre som definitiv og til å anta at det ikke foreligger korreksjoner og sender en skriftlig ordrebekreftelse og går videre til å behandle ordren uten ansvar.

 

Artikkel 4 Priser
4.1 Med mindre leverandøren har avtalt annen skriftlig avtale, er prisen i den valuta som det er angitt i tilbudet. Dette er prisen for varene eksklusiv merverdiavgift, levering av varene, utgifter til lager- eller annen oppbevaringsplass, ekslusiv omsetningsavgiften og ekslusiv forsikring. Alle priser er fastsatt på grunnlag av de kostnadseffektive faktorer, som gjaldt da tilbudet ble laget.

4.2 Leverandøren vil alltid ha rett til å bestemme, at enkelte varer kun blir levert i spesifikke minimumsmengder.

4.3 Prisene på Plato Group websider og øvrige prislister er veilendende og kan endres uten ytterligere varsel.

4.4 Plato Group har forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt å kunne endre produktprisene

 

Artikkel 5 Annulleringer
5.1 Ingen ordre som har blitt akseptert av leverandøren, kan annulleres av kunden uten leverandørens skriftlige samtykke. Og på betingelse av at kunden holder leverandøren helt fri for alle omkostninger vedrørende tap ( inkl. tap av fortjeneste, Inkl. omkostningene for alt arbeid og alle anvendte materialer, forberedelser, ordrer gitt sammen med tredjepart, oppbevaring og provisjon), samt skader, avgifter og utgifter som leverandøren lider av som følge av annulleringen.

 

 

Artikkel 6 Levering av produkter med trykk
6.1 I tilfelle leverandøren får instruksjon fra kunden om å levere produkter som er spesielt behandlet og /eller produsert til kunden etter kundens spesifikasjoner, sørger kunden for at det leveres reprodusert materiale av god kvalitet direkte til leverandøren for dette formål.

6.2 For de tillfeller, det kreves slike spesifikke behandlede produkter (som er beskrevet i artikkel 6.1), sender leverandøren en prøve av produktspesifikasjonen til forhåndsgodkjennelse før ordren er plassert, om kunden ønsker dette. I et slikt tilfelle påtar leverandøren seg å sende en prøve til kunden senest 5 uker etter mottagelsen av de relevante instruksjoner og etter mottagelse av de materialer som skal reproduseres.

6.3 Alle utgifter vedrørende trykking av spesifikke behandlet produkter belastet separat. Slike kostnader er ikke inkludert i de avtalte priser, med mindre annet er utrykkelig avtalt.

 

Artikkel 7 Konsulentarbeid og produktutvikling
7.1 Leverandøren skal bestrebe å vareta kundens interesser best mulig, og vil på oppfordring fungere som rådgiver.

7.2 Hver part forplikter seg til å aldri videreformidle konfidensiell informasjon om virksomheten, forretninger, kunder eller leverandører til noen hos den andre part eller til noen medlem av den gruppe av selskaper, som den andre part tilhører (bortsett fra i omfang til det artikkel 7.3 inneholder).

7.3 Hver av partene må videreformidle den andre parts fortrolige informasjon:

7.3.1 til sine ansatte, ledere, representanter eller rådgivere som trenger å vite denne informasjonen for å kunne utføre sine forpliktelser i henhold til disse generelle bestemmelser og vilkår. Hver part skal sikre, at ansatte, ledere, representanter eller rådgivere, til hvem man videreformidler andre parts konfidensiell informasjon, oppfyller bestemmelsene i henhold til artikkel 7; og

7.3.2 bestemmelsene ifølge loven, en rettsavgjørelse eller en regjeringsmyndighet eller lovgivende myndighet.

7.4 Hvis kunden ber leverandøren om å levere produktutvikling, rådgivning om hvilke salgspromoterende produkter som skal brukes, råd om kreative konsepter, tilbud på store prosjekter med produkter med og uten trykk, nasjonal eller internasjonal markedsundersøkelser om spesifikke produkter eller produkt forespørsel om produkter som ikke er spesifikk beskrevet av Plato Group, er kunden – i alle tilfeller som ikke resulterer i en faktisk levering av varer - forpliktet til å betale for det arbeidet som er utført av leverandøren i overensstemmelse med den timesats, som er avtalt mellom partene. Om prisen ikke er avtalt, brukes den satsen som leverandøren pleier å bruke.

 

Artikkel 8 Inspeksjon
8.1 Kunden er berettiget til å inspisere varene, hvis dette er avtalt på forhånd av kunden og leverandøren.

8.2 Hvis 8.1 gjelder, skal inspeksjonen foregå i overenstemmelse med den inspeksjonsmetode, de inspeksjonsprosedyrer og inspeksjonsperioder, som er avtalt, eller som blir avtalt mellom partene i god tid eller i mangel av overensstemmelse med leverandørens sedvanlige inspeksjonsmetode, -prosedyrer og perioder. Inspeksjoner må ikke gi forsinkelser i leveringen.

8.3 Hvis leverandøren har informert kunden skriftlig innen for den avtalte perioden om datoen for inspeksjon og kunden unnlater å svare på denne forespørsel innen for rimelig tid, anses varene for å være godkjent.

8.4 Leverandøren skal ha 14 dager til å svare på resultatene av inspeksjonen og kundens innvendinger, og være i stand til å teste varene, før kunden kan forkaste eller avvise disse varer.

 

Artikkel 9 Levering og leverings datoer
9.1 Angitte leveringsdato kan aldri betraktes som absolutte datoer, med mindre annet er utrykkeligt avtalt. Hvis levering ikke finner sted rettidig, skal leverandøren gi skriftlig beskjed om denne misligholdelsen.

9.2 Leveringsperioden begynner på den siste av følgende datoer:
a. datoen, når avtalen ble ingått,
b. datoen, når leverandøren mottok dokumenter, informasjon, tillatelser og lignende, som er nødvendig for gjennomførelsen av avtalen,
c. datoen, når leverandøren mottar det beløp, der om nødvendig, skal betales på forhånd av kunden i henhold til avtalen,
d. datoen, som følger etter datoen for godkjennelse av prøven.

9.3 Hvis leverandøren, hvor det dreier seg om spesifikke produserte produkter, leverer kunden varer på opptil 4 prosent mer eller mindre enn den mengden, som leverandøren har akseptert, har kunden ikke rett til å gjøre innsigelse eller avvise varene eller noen av varene pågrunn av overskridelse eller manglende mengde, og skal betale den avtalte pris for disse varer.

9.4 Leverandøren må etter forutgående drøftelse med kunden være i stand til å levere varene i flere partier, og hvert parti betales hver for seg.

9.5 Med mindre annet er avtalt skriflig, skjer levering av varene fra lager. Varene betraktes som levert av leverandøren og akseptert av kunden, så snart varene er blitt tilbudt kunden, og/eller så snart varene er blitt lastet eller er under transport.

9.6 Hvis kunden av en eller annen grunn ikke aksepterer levering av noen av varene, når de er klar til levering, eller leverandøren ikke er i stand til å levere varene innen tiden, fordi kunden ikke har utlevert de riktige instruksjonene, dokumenter, lisenser eller tillatelser:

9.6.1 risikoer i forbindelse med varene overføres til kunden (også risikoen for tap eller skade, som skyldes firmaets uaktsomhet),

9.6.2 varene betraktes som levert, og

9.6.3 leverandøren kan oppbevare varene frem til leveringen, og kunden er ansvarlig for alle omkostninger og utgifter i denne forbindelse ( inkludert, med ikke begrenset til oppbevaring og forsikring).

9.7 Ingen av partene er ansvarlig for forsinkelse i utførelsen av sine plikter i henhold til disse bestemmelser og vilkår, hvis en slik forsinkelse skyldes omstendigheter, som det med rimelighet konstateres, at den forsinket part ikke var herre over dem, og som med rimelighet ikke kunne forutsees på datoen for disse bestemmelser og vilkår. Den part, som hevder, at slike omstendigheter har funnet sted, skal skriftlig gi den andre part utfyllende opplysninger om disse omstendigheter og, om mulig, om hvor lang tid forsinkelsen antas å vare. Hvis denne part er innforstått med, at omstendighetene faller inn under bestemmelsene i denne artikkel, skal den andre part skriflig bekrefte, at den første part har sagt at de bestreber seg mest mulig for å gjøre sitt ytterste for å unngå forsinkelser, og å være berettiget til en rimelig forlengelse av tiden til å utføre disse forpliktelser.

9.8 Med mindre annet er avtalt skriftlig, vil transport skje for kundens regning også, selv om transportøren utrykkelig har bestemt, at det skal vises i alle transportdokumenter, at all skade og/eller tap som følge av transport er avsenders regning og risiko.

9.9 Med mindre annet er avtalt skriftlig, velger leverandøren transportmåte og transportmiddel, som etter leverandørens beste overbevisninger er best, og leverandøren skal ikke heftes for sitt valg. Kunden betaler transportutgiftene.

9.10 Hvis leverandøren stiller vareprøver til rådighet for kunden, kan kunden returnere vareprøvene til leverandøren innen 14 dager etter mottagelse i uskadet stand og i originalemballasjen, deretter vil fakturaen for disse vareprøver bli kreditert kunden.

9.11 Hvis leverandøren viser eller leverer en modell, en vareprøve eller et eksempel, er dette kun veiledende: kvaliteten av de artikler, som leveres, kan avvike fra vareprøven, modellen eller eksemplet. [Bestemmelsene i artikkel 8 ( Inspeksjon) finner tilsvarende anvendelse].

9.12 Hvis kunden ikke mottar leveringen, skal leverandøren foreta de nødvendige anstrengelser for å levere varene til kunden. Når leverandøren har gjort de nødvendige anstrengelser for å levere varene, er leverandøren berettiget til å disponere varene eller bruke varene på annen måte. Alle handlinger i denne forbindelse kommer kunden til gode etter fradrag av de omkostninger, som er påløpt i denne forbindelse, uten at dette berører leverandørens rett til full betaling av den avtalte pris.

9.13 Leverandøren skal sikre, at hver levering av varene blir levert med en kvittering, som viser datoen for ordren, ordrenummer, varenes type og mengde ( inkl. varenes kodenummer, hvis det er aktuelt) og, hvis varene leveres som delforsendelse, vedlegges en oversikt over de varer, som fortsatt skal leveres.

9.14 Hvis det er synlig mangler, defekt eller skade på varene ved levering, skal kunden skrive en bemerkning på transportørens følgedokument med nærmere opplysninger om disse mangler, defekt eller skade og skrive disse opplysninger i et brev til transportøren med en kopi til leverandøren senest tre dager etter leveringen.

 

Artikkel 10 Klager
10.1 Innen 3 dager etter leveringen skal kunden skriftlig informere leverandøren om klager vedrørende varene, inkludert synlige feil eller om at varene ikke er i overanstemmelse med avtalen. Hvis kunden unnlater å varsle leverandøren om en klage innen tre dager etter leveringsdatoen, anses kunden for å ha akseptert varene og leverandøren har ingen ansvar for slike feil eller en slik manglende overanstemmelse.

10.2 Klager over usynlige defekter skal leveres skriftlig innen åtte dager, etter det har blitt oppdaget, men senest tre måneder etter datoen for leveringen av varene.

10.3 Klager vedrørende kjøpesummen, som er oppført i de fakturaer, som leverandøren har sendt til kunden, skal leveres skriftlig innen åtte dager etter fakturadatoen.

10.4 Med hensyn til tjenesteytelser, varer og/eller råmaterialer skaffet og/eller levert av leverandøren, men som leverandøren har skaffet fra tredjemann, gjelder bestemmelsene i de foregående artikler kun såfremt og i det omfang, leverandøren av slike tjenesteytelser, varer og/eller råmaterialer har gitt leverandøren garanti.

10.5 Varer, som leverandøren annerkjenner som mangelfull, vil enten bli erstattet av leverandøren eller kreditert kunden, med utelukkelse av enhver annen forpliktelse til å betale ytterligere skadeserstatning.

10.6 Varer kan kun returneres etter skriftlig tillatelse fra leverandøren, for kundens regning og risiko. Mottagelse av returnerte varer er ikke ensbetydende med, at leverandøren påtar seg noe ansvar.

 

Artikkel 11 Eiendomsforbehold
11.1 Eiendomsretten til varene går over til kunden, først når leverandøren har mottatt alle utestående beløp i sin helhet ( i kontanter eller disponible midler) vedrørende:

11.1.1 varene, og

11.1.2 alle andre beløp, som kunden av én eller annen grunn skylder eller kommer til å skylde leverandøren.

11.2 Inntil det tidspunkt, hvor eiendomsretten til varene går over til kunden, har kunden ikke rett til å selge, leie ut eller behefte varene på noen som helst måte, bortsett fra og i den grad dette vedrører den ordinære virksomhet, og etter leverandøren har truffet skriftlig avtale, i hvilket tilfelle kunden overfører sitt krav til tredjemann til leverandøren og fremlegger transporterklæringen for leverandøren på første etterspørsel. Etter leverandørens valg kan leverandøren også, på forhånd, kreve at det opprettes et skjult pant.

11.3 Hvis kunden ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser til leverandøren, er kunden forpliktet til uten ytterligere beskjed om misligholdelse, å stille de varer, som leverandøren eier, til rådighet for leverandøren. Kunden gir leverandøren, sine agenter og ansatte en ugjennkallelig tillatelse til når som helst å få adgang til alle områder, hvor varene er eller kan være lagret for å undersøke dem, eller, hvis kundens eiendomsrett har opphørt, å få de tilbake.

11.4 Kunden lover å sikre leverandørens interesser i forbindelse med eiendomsforbeholdet. Kunden lover å kompensere leverandøren for en slik rente i tilfelle av ulykke og overføre sitt krav til sitt forsikringsselskap til leverandøren på første oppfordring.

 

Artikkel 12 Betaling
12.1 Med mindre annet er avtalt skriftlig, og uten at dette berører bestemmelsene i den neste paragraf, skal kunden betale alle fakturaer for varene til leverandøren innen 14 dager etter fakturadatoen eller etter en så kort periode, som leverandøren informerer kunden i sin skriftlige ordrebekreftelse. Kunden er forpliktet til å betale varene, selv om kunden ikke har ønsket å motta varene.

12.2 Leverandøren vil til enhver tid, før levering eller fortsatt levering, ha rett til å kreve en forskuddsbetaling eller sikkerhet på et beløp, som leverandøren anser tilstrekkelig til godtgjørelse av kundens forpliktelser. Leverandøren har rett til å utsette ytterligere leveringer, hvis kunden ikke imøtekommer denne forespørsel, som trer i kraft, hvis en fast leveringsdato er blitt avtalt, uten at dette berører leverandørens rett til å kreve kompensasjon for tap på grunn av for sen og/ eller manglende oppfyllelse av avtalen.

12.3 Hvis kunden unlater å betale innen for den avtalte perioden, har leverandøren rett til å kreve renter av det ubetalte beløp fra forfallsdatoen for betalingen. Forsinkelsesrenten ifølge Norges bank rentesats pålegges daglig, inntil betaling har funnet sted i disponible midler.

12.4 Hvis kunden ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til artikkel 12, forfaller all utestående gjeld omgående til betaling som kunden skylder leverandøren, fra tidspunktet for denne unlatelsen.

12.5 Kunden gir avkall på retten til å motregne. Motregning eller avtale om annen form for oppgjør kan ikke foretas uten forutgående skriftlig avtale.

12.6 Plato Group kan på ethvert tidspunkt kreve at Kunden foretar en tilstrekkelig forskuddsbetaling eller stiller annen sikkerhet for oppfyllelse av betalingsforpliktelsen i henhold til Avtalen. Dersom kunden ikke betaler slikt forskudd eller stiller tilstrekkelig sikkerhet før leveringstidspunktet, har Plato Group rett til å stanse ytterligere leveringer i henhold til Avtalen. Plato Group kan i slike tilfeller ikke gjøres ansvarlig for eventuelle økonomisk tap som påføres Kunden. Plato Group kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for å ikke ha fullført Avtalen eller for øvrig gjøres rettslig ansvarlig for avtalebrudd.

Plato Group har overfor Kunden en ubeskåren rett til å kreve erstatning for påført økonomisk tap ved avtalebrudd eller dersom Avtalen ikke gjennomføres, herunder i de tilfeller det er avtalt leveringstidspunkter.

12.7 Kunder som ikke gjør opp betalingsforpliktelser i henhold til Avtalen skal betale utenrettslige inkassogebyrer henhold til inkassoloven.

12.8 Vi gjør oppmerksom på at endringer av fakturaadresse, rekvisisjons-, PO-, EHF-nummer samt Org. nr. etter faktura er sendt ut, utløser et administrasjonsgebyr på NOK 200,- pr. faktura.

 

Artikkel 13 Ansvar
13.1 Leverandørens totale ansvar både i og uten for kontraktforhold ( inkludert uaktsomhet eller brudd på formelle plikter), feiltolking, erstatning eller på annen måte, i forbindelse med gjennomførelsen eller den påtenkte gjennomførelsen av avtalen, er begrenset til kun å omfatte avtaleprisen. Leverandøren har ingen ansvar overfor kunden for noe som helst tap av fortjeneste, tap av forretning eller forringelse av goodwill, hverken direkte, indirekte eller som følgeskade, eller noe som helst krav på derav følgende kompensasjon (uansett av hvilken grunn) på grunn av eller i forbindelse med avtalen.

13.2 Hvis kunden videreselger, leverer, pantsetter eller på noen annen måte, likegyldig under hvilken benevelse, hva enten det er med overveielse eller ei, eller hva enten de pågjeldene varer er i bruk eller annet, overfører, eller stiller varer til disposisjon for tredjemann, og leverandøren i den forbindelse har gitt kunden informasjon om, at leverandøren har begrunnet tvil, hva angår deres kvalitet, er kunden forpliktet til å holde leverandøren skadeløs for alle krav fra tredjemann vedrørende skade og/ eller tap, som kan forekomme på grunn av eller i forbindelse med de artikler, som leverandøren har levert til den annen part.

13.3 Kunden er forpliktet til å holde leverandøren skadeløs for alle omkostninger og skader og/eller tap, som leverandøren måtte pådra seg eller lide på grunn av en rettsak, som en tredjemann har brakt mot leverandøren, vedrørende en omstendighet, hvor ansvar over for kunden er blitt utelukket i disse generelle bestemmelser og vilkår.

13.4 Ingenting i følgende vilkår utelukker eller begrenser leverandørens ansvar:

13.4.1 ved død eller personskade, som skyldes leverandørens uaktsomhet, eller

13.4.2 for noe, som det ville være ulovlig for leverandøren å utelukke eller forsøke å utelukke ansvaret for, eller

13.4.3 for svindel eller uriktig informasjon.

13.5 Alle klausuler i de generelle bestemmelsene og vilkårene, herunder klausuler om ansvarsbegrensning og skadeløsholdelse for Plato Group, gjelder også fullt ut for Plato Group ansatte og øvrige kontraktsmedhjelpere.

13.6 I den grad ikke annet uttrykkelig er skriftlig avtalt, skal alle krav fra kunden i henhold til Avtalen og/eller de generelle bestemmelser opphøre ett år etter leveringstidspunktet.

 

Artikkel 14 Force Majeure
14.1 Leverandøren forbeholder seg retten til å utsette datoen for levering eller annullere avtalen eller redusere mengden av varer, som kunden har avgitt ordre om (uten ansvar overfor kunden), hvis han er forhindret i eller forsinket i å utføre sin forretning på grunn av omstendigheter, som han med rimelighet ikke kan sies å være herre over, inkludert, men ikke begrenset til, force majeure, statlige aksjoner, krig eller nasjonal nødsituasjon, terrorhandlinger, protester, opprør, borgernes opprør, brann, eksplosjon, oversvømmelse, epidemi, lockout, streik eller andre arbeidskonflikter (enten de vedrører denne parts arbeidstyrke eller ei), eller begrensninger eller forsinkelser, som påvirker transportørene, eller umuligheten av eller forsinkelse av å få forsyninger av passende eller egnet materialer, forutsatt at den aktuelle hendelse fortsetter i en kontinuerlig periode på mer enn tre måneder, er hver av partene berettiget til skriftlig å informere den andre part, at avtalen avsluttes.

14.2 Dersom Plato Group på grunn av force majeure er forhindret fra å gjennomføre Avtalen, er Kunden forpliktet til å betale verdien av det som er mottatt/levert.

 

Artikkel 15 Oppsigelse
15.1 Uten at dette berører rettigheter i henhold til, denne avtalen eller noen rettigheter eller rettsmidler, kan leverandøren avslutte denne avtalen uten ansvar overfor kunden ved å gi kunden skriftlig beskjed minst 14 dager i forveien (eller med en slik oppsigelsesfrist, som han anser for passende), med skriftlig beskjed, hvis:

15.1.1 Kunden unnlater å betale det beløp, som skyldes i henhold til denne avtalen, på forfallsdatoen for betaling og han er forsatt på etterskudd minst 14 dager etter å ha fått skriftlig varsel om å foreta en slik betaling, eller

15.1.2 kunden begår et vesentlig brudd på vesentlige vilkår i denne avtalen, og han (hvis et slik brudd kan unngås) unnlater å unngå dette brudd innen 14 dager etter å ha mottatt skriftlig varsel om dette; eller

15.1.3 Kunden gjentatte ganger bryter én av bestemmelsene i denne avtalen, slik at det med rimelighet kan hevdes, at hans adferd ikke er i overanstemmelse med hensikten eller evnen til å gjennomføre betingelsene i denne avtale, eller

15.1.4 kunden utsetter eller truer med å utsette betalingen av sin gjeld eller ikke er i stand til å betale sin gjeld, etterhvert som de forfaller eller innrømmer, at han ikke er i stand til å betale sin gjeld eller anses for ikke å være i stand til å betale sin gjeld, jf. paragraf 17 i den norske konkursloven eller

15.1.5 kunden innleder forhandlinger med alle eller en gruppe av sine kreditorer med henblikk på å omlegge en del av sin gjeld, eller foreslår eller inngår et kompromiss eller en ordning med sine kreditorer, eller

15.1.6 det sendes inn en søknad, det gis et varsel, det treffes en beslutning, eller det gis ordre til eller i forbindelse med avvikling av kunden, eller

15.1.7 innlevering av en begjæring til retten, eller det gis ordre til å utpeke en administrator eller det gis en forhåndsbeskjed om å utpeke en administrator eller det utpekes en administrator for kunden.

 

Artikkel 16 Taushetsplikt, diskresjon, opphavsrett og immaterielle rettigheter

16.1 All type informasjon verdrørende produktspesifikasjon og Leverandørens forretningsopplysninger som Kunden mottar i forbindelse med forhandliger før avtaleinngåelsen og/eller i forbindelse med avtaleingåelsen, er strengt konfidensielle og kan ikke benyttes av Kunden på noen måte eller videreformidles til tredjeperson.

16.2 Dersom forhandlinger mellom partene ikke fører til avtaleinngåelse, skal kunden uten ugrunnet opphold returnere mottatt informasjon og datafiler (herunder men ikke begrenset til bilder, tegninger, utkast, foto, skilt, prototyper, modeller, m.m.). Kunden har ingen rett til på noen måte å benytte seg av mottatt informasjon og datafiler. Kunden forplikter seg til umiddelbart å destruere/makulere eventuelle kopier.

16.3 Samtlige opphavsrettslige og immaterielle rettigheter i dokumenter som er fremskaffet av Leverandøren (herunder men ikke begrenset til; bilder, tegninger, utkast, foto, skilt, prototyper, modeller, skjema, vareprøver, format, verktøy, design, mønster, arbeidsmetoder, presentasjoner, annonser, skriftlig materiell, filer, internettsider, brosjyrer, kataloger, m.m.) forblir Leverandørens eiendom, selv om dette er gjort tilgjengelig for Kunden eller tredjepart engasjert av Kunden. De opphavsrettslige og immaterielle rettighetene kan ikke benyttes til andre formål utover Avtalen, uten forutgående skriftlig samtykke fra Leverandøren.

16.4 Plato Group beholder alle rettigheter i henhold til åndsverksloven (lov av 12.05.1961 nr. 2), uavhengig av de øvrige vilkår i generelle bestemmelser.

16.5 All utnyttelse og bruk av tidligere nevnte opphavsrettslige og immaterielle rettigheter under og etter gjennomføring av Avtalen, er forbeholdt Plato Group (herunder publiseringer, overføringer, reproduksjoner, distribusjoner o.l.).

16.6 Kunden forplikter seg til å holde Leverandøren skadesløs for alle opphavsrettslige og immaterielle krav fremsatt av andre.

16.7 Leverandøren skal gi Kunden en opphavsrettslig/immateriell brukerslisens i henhold til formålet med Avtalen.

16.8 Plato Group har fra leveringstidspunktet rett til å benytte Varen i sin portefølje, reklamekampanjer og markedsføring. Denne retten omfatter også bilder, tegninger, utkast, foto, skilt, prototyper, modeller, skjema, vareprøver, format, verktøy, design, mønster, arbeidsmetoder, presentasjoner, annonser, skriftlig materiell, filer, internettsider, brosjyrer, kataloger, m.m.

 

 

De følgende bestemmelser i artikkel 17 gjelder når Plato Group inngår en kontrakt om fjernsalg med Kjøper/Forbruker. Artikkel 17 supplementerer eller erstatter de øvrige generelle bestemmelsene og vilkårene for salg og levering i forbrukerforhold. De ufravikelige lovbestemmelser i forbrukerkjøpsloven og angrerettloven har forrang ved eventuell motstrid med de generelle vilkårene.

 

Artikkel 17 Forbrukerkjøpsklausul

 

17.1 Definisjoner

Dersom Plato Group selger og/eller leverer Produkter eller Tjenester til Kjøper/Forbruker kommer enkelte av de generelle bestemmelsene og definisjonene ikke til anvendelse, og justerte vilkår vil i stedet komme til anvendelse. Dette gjelder særlig de følgende bestemmelsene i art. 17. Følgende begreper og vilkår vil i tillegg ha følgende betydning:

 

Angrefrist: En 14 dagers periode hvor Kjøper/Forbruker uten grunn har rett til å returnere varen uten kostnader til selgeren, selv om det ikke foreligger mangel ved varen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Kontrakten relaterer seg til levering av Produkter som er tilvirket etter spesifikasjoner fra Kjøper/Forbruker.

Angrerett: Muligheten Kjøper/Forbruker har til å tre ut av avtale om fjernsalg under angrefristperioden.

 

 

 

17.2 Tilbudet

1. Tilbudet inneholder en komplett og nøyaktig beskrivelse av Produktet og/eller Tjenestene som er tilbudt. Beskrivelse skal være tilstrekkelig detaljert til at Kjøper/Forbruker er i stand til å foreta en nødvendig vurdering av Tilbudet. Åpenbare skrivefeil/øvrige feil ved Tilbudet er ikke bindende for Plato Group.

2. Ethvert tilbud inneholder slik informasjon at det fremstår som klart for Kjøper/Forbruker hvilke rettigheter og plikter som følger ved Aksept av Tilbudet. Dette gjelder særlig:

-           Den totale prisen på Produktet og/eller Tjenesten

-           Alle frakttillegg, leveringskostnader eller porto

-           Hvordan Kontrakten inngås, og hvilke skritt som må foretas i den forbindelse

-           Tilbudsperioden eller perioden hvor Plato Group garanterer prisen.

-           Gjennomføring av betaling, levering, ytelse, leveringstiden hvor Plato Group påtar seg å levere varen eller tjenesten.

-           Kostnadene ved bruk av fjernkommunikasjon for inngåelse av Kontrakten hvor kostnaden er beregnet annerledes enn grunntakst

-           Hvordan Kjøper/Forbruker kan kontrollere, og hvis nødvendig, gjenopprette opplysninger gitt forut for kontraktsinngåelsen

-           Hvilke språk, foruten norsk, som kontrakten kan inngås på

 

17.3 Kontrakten

1. Kontrakten er inngått når Kjøper/Forbruker aksepterer Tilbudet.

2. Dersom Kjøper/Forbruker aksepterer Tilbudet elektronisk, skal Plato Group snarest bekrefte mottagelse av aksept på Tilbudet elektronisk. Den tid kvittering på mottagelse av aksept ikke har blitt bekreftet av Plato Group, kan Kjøper/Forbruker velge ikke å inngå Kontrakten.

3. Plato Group kan - innenfor gjeldende lovgivning – foreta en kredittsjekk av Kjøper/Forbruker, samt foreta undersøkelser om alle andre opplysninger og omstendigheter som er av interesse ved inngåelse av avtale om fjernsalg. Dersom undersøkelsene tilsier det, har Plato Group rett til ikke å akseptere bestillingen eller fastsette særlige vilkår for ytelsen og Kontrakten.

4. Plato Group gir følgende informasjonen til Kjøper/Forbruker i forbindelse med Kontrakten:

-           Opplysninger om de totale kostnadene Kjøper/Forbruker skal betale, herunder leveringskostnader samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, se punkt 2 i artikkel 17.2 i disse generelle bestemmelser og vilkår.

-           Forretningsadresse til Plato Group hvor Kjøper/Forbruker kan rette eventuelle klager/reklamasjon

-           Informasjon om garantier og service etter inngåelse av avtalen.

 

17.4 Priser

1. Under gyldighetsperiode fastsatt i tilbudet, skal prisene på Produktene og/eller Tjenestene som er tilbudt ikke heves, med unntak av prisendringer som følge av endringer i merverdiavgiften.

2. Dersom prisene heves i løpet av en 3 måneders periode etter inngåelse av kontrakten, skal Kjøper/Forbruker ha rett til å heve kontrakten.

 

17.5 Levering

1. Oppgitt adresse fra Kjøper/Forbruker til Plato Group skal anses som leveringsstedet.

2. Levering av varen/tjenesten fra Plato Group til Kjøper/Forbruker skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i Tilbudet. Plato Group skal sende en ordrebekreftelse innen rimelig tid og senest innen 30 dager, ved mindre en lengre leveringsperiode var avtalt. Hvis leveringen blir forsinket, eller hvis en ordre ikke kan bli utført helt eller delvis i henhold til Kontrakt, skal Kjøper/Forbruker motta en melding om dette senest innen 30 dager etter at ordren er sendt. Kjøper/Forbruker skal for dette tilfelle ha rett til å heve kontrakten uten kostnader og være berettiget til å kreve kompensasjon etter Kontrakten/ gjeldende rett.  Kjøper/Forbruker har en forutgående plikt til å sende Plato Group en påminnelse og gi et rimelig varsel om at mislighold vil gjøres gjeldende.

3. Dersom det blir foretatt heving av Kontrakten i samsvar med denne bestemmelsen, skal Plato Group refundere betalingen fra Kjøper/Forbruker så snart som mulig og senest innen 14 dager fra den dag Plato Group mottar varen eller henteseddel.

4. Risikoen for varen/tjenesten går over på Kjøper/Forbruker når varen/tjenesten er overtatt i henhold til Kontrakten. Risikoen for skader og/eller tap av Produktet forblir hos Plato Group inntil leveringstidspunktet til Kjøper/Forbruker eller en tidligere utpekt representant gjort kjent for Plato Group, med mindre det uttrykkelig foreligger annen avtale. Dersom Kjøper/Forbruker velger transportør/speditør, går risikoen til Plato Group over på transportør/speditør, og/eller Kjøper/Forbruker, når produktet overleveres til transportør/speditør.

 

17.6 Angrerett

1. Det er et grunnprinsipp at produkter fra Plato Group leveres i samsvar med Kontrakten, uten feil og mangler.

2. Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at Kjøper/Forbruker uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøper/Forbruker må gi Plato Group melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen/tjenesten og de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. I forbindelse med leveringstidspunktet løper angrefristen fra: (a) den påfølgende dagen etter at Kjøper/Forbruker mottar Produktet (eller en person som er utpekt av Kjøper/Forbruker og gjort kjent for Plato Group), eller (b) den dag da Kjøper/Forbruker (eller en tredjeperson utpekt for det formål) har mottatt det siste Produktet, dersom Kjøper/Forbruker har bestilt flere Produkter i den samme ordren som er levert separat, eller (c) dagen som Kjøper/Forbruker (eller en tredje part utpekt i den forbindelse, som ikke er transportør) har mottatt den siste forsendelsen eller den siste delen av denne, hvis leveransen av produktet består av forskjellige forsendelser eller deler.

3. Angrefristen i Angrerettloven gjelder ikke for Produkter som har blitt produsert/tilvirket av Plato Group i samsvar med spesifikasjoner gitt av Kjøper/Forbruker, som klart er av individualisert karakter og/eller varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres. I disse tilfellene gjelder de øvrige generelle bestemmelsene og vilkårene for salg og levering.

4. Angrefristen gjelder ikke for Kontrakter om levering av Tjenester dersom Plato Group etter anmodning/forhåndsgodkjenning fra Kjøper/Forbruker allerede har startet arbeidet før angrefristen har utløpt, eller hvis Kjøper/Forbruker har erklært at han frasier seg angreretten så snart Plato Group har oppfylt kontrakten. Dersom oppfyllelse av kontrakten knytter seg til ytelse av Tjenester, skal angreretten gjelde fra 14 dager fra den dag som kontrakten ble inngått.

5. Under angrefristen skal Kjøper/Forbruker håndtere Produktet og alt som ble levert med nødvendig varsomhet. Kjøper/Forbruker kan pakke opp eller prøve Produktet så langt som nødvendig for å kunne undersøke Produktet. Kjøper/Forbruker skal være ansvarlig for forringelse av verdien på Produktet som følge av håndtering av Produktet under angrefristen utover det som var nødvendig for å kontrollere karakteren, karakteristikken og funksjonen i den forbindelse.

6. Kjøper/Forbruker som ønsker å benytte seg av angreretten er forpliktet til å gi melding til Plato Group om dette innen fristen på en slik måte at dette fremgår klart.

7. Plato Group skal snarest mulig bekrefte mottakelse av meldingen om angrerett fra Kjøper/Forbruker.

8. Varen må innen 14 dager etter benyttelse av angreretten leveres tilbake til Plato Group i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da Kjøper/Forbruker mottok de.

9. Kjøper/Forbruker skal betale kostnadene ved returforsendelsen. 

10. Dersom Kjøper/Forbruker ikke benytter seg av angreretten innen angrefristen, er kontrakten endelig og bindende.

           

17.7.1 Foretaksopplysninger om PLATO GROUP

 1. Foretaksnavn: Plato Group AS
 2. Adresse: Kvernhusvegen 21, 2743 Harestua i Lunner kommune.
 3. E-post adresse: info@platogroup.eu   
 4. Organisasjonsnummer: 912 027 600

 

17.7.2 Foretaksopplysninger om IGO

 1. Foretaksnavn: Plato Group AS
 2. Handelsnavn: IGO
 3. Adresse: Kvernhusvegen 21, 2743 Harestua i Lunner kommune.
 4. Telefonnummer: 21 09 37 37
 5. E-post adresse: info@igoprofil.no
 6. Organisasjonsnummer: 912 027 600

 

17.7.3 Foretaksopplysninger om PROMOTIV

 1. Foretaksnavn: Plato Group AS
 2. Handelsnavn: promotiv
 3. Adresse: Kvernhusvegen 21, 2743 Harestua i Lunner kommune.
 4. Telefonnummer: 21 09 37 37
 5. E-post adresse: sales@promotiv.no
 6. Organisasjonsnummer: 912 027 600

 

17.7.4 Foretaksopplysninger om COMPACON

 1. Foretaksnavn: Plato Group AS
 2. Handelsnavn: Compacon
 3. Adresse: Kvernhusvegen 21, 2743 Harestua i Lunner kommune.
 4. Organisasjonsnummer: 912 027 600

 

17.7.5 Foretaksopplysninger om HEROES OF PRINT

 1. Foretaksnavn: Plato Group AS
 2. Handelsnavn: Heroes of Print
 3. Adresse: Kvernhusvegen 21, 2743 Harestua i Lunner kommune.
 4. Organisasjonsnummer: 912 027 600

 

17.7.6 Foretaksopplysninger om BRABANTIA ASTEN

 1. Foretaksnavn: Plato Group AS
 2. Handelsnavn: Brabantia Asten
 3. Adresse: Kvernhusvegen 21, 2743 Harestua i Lunner kommune.
 4. Organisasjonsnummer: 912 027 600

 

Artikkel 18 Diverse
18.1 Denne avtalen og enhver uoveranstemmelse eller ethvert krav, som måtte oppstå på grunn av eller i forbindelse med den eller dens innhold eller opprettelse (inkludert tvister eller krav utenfor kontraktsforhold) er underlagt og skal fortolkes i overanstemmelse med norsk rett, og partene underkaster seg utelukkende de norske domstoler sine avgjørelser.

18.2 Hvis en av disse bestemmelser og vilkår dømmes av en rett, en domstol eller et admistrativt organ med kompetanse til å treffe avgjørelse til å være helt eller delvis ulovlig, ugyldig, uten rettsvirkning, ikke gjennomførbart eller urimelig, skal denne bestemmelsen, i det omfang den er ulovlig, ugyldig, uten rettsvirkning, ikke gjennomførbart eller urimelig, fjernes, og de resterende bestemmelser og vilkår vil fortsatt ha full virkning.

18.3 Leverandørens unnlatelse av eller forsinkelse med å gjennomføre eller delvis gjennomføre

18.4 Leverandørens fraskrivelse av et brudd eller en feil i henhold til en bestemmelse i avtalen begått av kunden vil ikke bli betraktet som en fraskrivelse av rettigheter ved et etterfølgende brudd eller en etterfølgende misligholdelse og påvirker på ingen måte de andre bestemmelser i avtalen.

18.5 All kommunikasjon mellom partene om avtalen skal være skriftlig og leveres personlig eller sendes som forhåndsbetalt A-post eller pr. fax:

18.5.1 (i tilfelle av beskjeder til leverandøren) til hans registrerte kontor eller en annen adresse, som leverandøren vil opplyse til kunden, adressert til den administrerende direktør eller

18.5.2 (i tilfelle av beskjeder til kunden) til hans registrerte kontor eller en annen adresse, som kunden vil opplyse leverandøren, adressert til den administrende direktør.

Versjon 20180822

Dersom du har noen spørsmål eller trenger hjelp, vennligst kontakt oss på

21 09 37 37 (kan kontaktes fra 09:00 - 17:00 mandag til fredag)

LogoTool